1.ΔΑ 1/2014 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθµούς (Ρ/Σ) µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) (05/09/2014)


2.Κανοσμοί Ο.ΜΕ.Δ. (Υπουργικές Αποφάσεις) (20/01/2014)


3.Εκδόσεις Ο.ΜΕ.Δ. (02/07/2013)


4.Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα τα έτη 2011 και 2012-Τάσεις, τομές, προοπτικές (19/04/2013)


5.Τροποποίηση της σύνθεσης του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. (03/04/2013)


6.Λειτουργία Γραφείου ΟΜΕΔ στην Θεσσαλονίκη (21/12/2011)


7.Λειτουργία Γραφείου ΟΜΕΔ στην Θεσσαλονίκη (25/11/2011)


8.Αποτελέσματα για την πλήρωση τριών θέσεων Διαιτητών (14/10/2011)


9.Νέα Ρύθμιση για τον Ο.ΜΕ.Δ. (08/08/2011)


10.Παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας από 1.9.2011 (05/08/2011)


Περισσότερες Ανακοινώσεις...

Ανακοινώσεις Σ.Σ.Ε και Δ.Α.

Ανακοινώσεις του ΟΜΕΔ που σχετίζονται με την υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την έκδοση Διαιτητικών Αποφάσεων

Ανακοινώσεις

ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ)

Καταχωρήθηκε από: admin στις 31/03/2006 16:37 (Διάβασμα: 4540)
Υπεγράφει στις 7 Φεβρουαρίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος,
β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΤΑΞΙ και Αγοραίων, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και
α)Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας εκ μέρους της εργατικής πλευράς,
η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ)» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 5/15-2-2006)

Την ΣΣΕ αυτή συνυπογράφει εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (ΠΟΥΠΑ) που παρεμβαίνει υπέρ των εργαζομένων σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 1876/90.
Περισσότερα...

ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής

Καταχωρήθηκε από: admin στις 31/03/2006 16:44 (Διάβασμα: 3643)
Υπεγράφει στις 23 Μαρτίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ των:

α) Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Σκυροδέματος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς και
β) Σωματείου Οδηγών και Βοηθών Φορτηγών Αυτοκινήτων Αττικής,
γ) Συνδέσμου Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος εκ μέρους της εργατικής πλευράς,
η νέα Συλλογική Σϋμβαση Εργασίας Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 13/24-3-2006)
Περισσότερα...

ΔΑ 1/2014 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθµούς (Ρ/Σ) µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)

Καταχωρήθηκε από: admin στις 05/09/2014 12:50 (Διάβασμα: 2128)
Εξεδόθη στις 3 Σεπτεμβρίου 2014 από τον Ο.ΜΕ.Δ. (Διαιτητής Γ. Χατζής), στην Αθήνα, η Δ.Α. 1/2014 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθµούς (Ρ/Σ) µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

α) της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Ε.Τ.Ε.Ρ., εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

β) της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: 1/4-9-2014)

και ορθή επανάληψη

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: 2/8-9-2014)
Περισσότερα...

Νέα Ρύθμιση για τον Ο.ΜΕ.Δ.

Καταχωρήθηκε από: admin στις 08/08/2011 15:14

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Γνωστοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 08.08.2011, ότι την Παρασκευή 05.08.2011 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 170 Α/5.8.2011)  ο Νόμος 3996 για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.»

Στην παράγραφο  Β του άρθρου 89 τούτου ορίζεται:

«Β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212) αντικαθίστανται αφότου ίσχυσαν, ως εξής:

«3. Μέχρι την 30ή Μαρτίου 2011 ολοκληρώνεται η διαδικασία συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα προβλεπόμενα στο παρόν. Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχίζεται η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί και να ασκεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 του ν. 1876/1990.

Δεν επιτρέπεται ο ορισμός των τακτικών μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει έξι (6) έτη συνεχούς θητείας ως μελών

του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. (α) Μέσα σε ένα μήνα από τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του προβαίνει σε δημόσια προκήρυξη για την πρόσληψη μεσολαβητών και διαιτητών.

(β) Οι εν ενεργεία μεσολαβητές και διαιτητές μπορεί να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη και όσοι δεν προσληφθούν εκ νέου η θητεία τους λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2011, οπότε λύεται αζημίως η σχέση τους με τον Ο.ΜΕ.Δ.. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και παραδώσει τις υποθέσεις που έχουν αναλάβει. Δεν αναδεικνύεται ως διαιτητής όποιος χειρίσθηκε την ίδια υπόθεση ως μεσολαβητής.»

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και Περιφέρειας Αττικής

Καταχωρήθηκε από: admin στις 28/04/2009 16:21 (Διάβασμα: 24307)
Υπεγράφη την 12η Φεβρουαρίου 2009, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

β) του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ),
γ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης & Προσωπικών Τεχνικών Εταιριών (Σ.Α.Τ.Ε.),
δ) της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε),
ε)της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.), στ) της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.),
ζ) του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών και
η) της Ένωσης Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Κ.Ε.), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και Περιφέρειας Αττικής" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 10/6-3-2009).
Περισσότερα...

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης

Καταχωρήθηκε από: admin στις 28/04/2009 16:37 (Διάβασμα: 6575)
Υπεγράφη την 13η Μαρτίου 2009, στo Ηράκλειο Κρήτης, μεταξύ:

α) του Συνδέσμου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χημικής Βιομηχανίας Νομού Ηρακλείου, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

β) της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Ηρακλείου, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 15/6-4-2009).
Περισσότερα...

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ)

Καταχωρήθηκε από: admin στις 16/03/2009 12:59 (Διάβασμα: 3978)
Υπεγράφη την 10η Φεβρουαρίου 2009, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

β) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος,
γ) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΤΑΞΙ και Αγοραίων, , εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ)" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 7/25-2-2009).

Την ΣΣΕ αυτή συνυπογράφει εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (ΠΟΥΠΑ) που παρεμβαίνει υπέρ των εργαζομένων σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 1876/90.
Περισσότερα...

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Καταχωρήθηκε από: admin στις 16/03/2009 13:23 (Διάβασμα: 8310)
Υπεγράφη την 25η Φεβρουαρίου 2009, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)., εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής και εργασίας καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 9/4-3-2009).
Περισσότερα...

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της Δυτικής Κρήτης

Καταχωρήθηκε από: admin στις 16/03/2009 13:19 (Διάβασμα: 3790)
Υπεγράφη την 9η Φεβρουαρίου 2009, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) του Σωματείου Εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς Δυτικής Κρήτης, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

β) του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της Δυτικής Κρήτης" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/26-2-2009).
Περισσότερα...
<<  [ 1 ]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  >>
1 - 10 of 127
Copyright © 2004 - 2005 Οργανισμός Μεσολάβησης & Διαιτησίας All rights reserved.
Επικοινωνία με τον Διαχειριστή του Ιστοχώρου
This site is powered by phpWebSite
Σχεδίαση από Νίκος Μαρκόπουλος