Page 2 - Diethnes Sinedrio
P. 2
∆IEΘNEΣ ΣYNE∆PIO Mηøανισµïί επίλυσης των συλλïγικών διαæïρών εργασίας ΠρÞλïγïς τïυ Πρïέδρïυ τïυ ∆ιïικητικïύ Συµâïυλίïυ 3 τïυ Oργανισµïύ Mεσïλάâησης και ∆ιαιτησίας (OME∆) Γ.Φ.Kïυκïυλέ Eθνική εισήγηση,Eλλάδα 4 KÒÛÙ·˜ ¢. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ EÈÎ. K·ı. NÔÌ. ¶·ÓÂ. AıËÓÒÓ, MÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ - ¢È·ÈÙËÙ‹˜ Συµæιλίωση,διαµεσïλάâηση και διαιτησία 18 Εθνική αναæïρά - Πïρτïγαλία Antfinio Monteiro Fernandes K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ I.S.C.T.E. ∆ιαπραγµάτευση,συµæιλίωση,µεσïλάâηση 32 1 και διαιτησία στη Σïυηδία Kurt Eriksson ∞ÓÒÙÂÚÔ˜ ¡ÔÌÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ∂ıÓÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô MÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ Συµæιλίωση,Μεσïλάâηση και ∆ιαιτησία 52 στï Ηνωµένï Βασίλειï Andrew Wareing ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, ADVISORY CONCILIATION & ARBITRATION SERVICE (ACAS), Hӈ̤ÓÔ B·Û›ÏÂÈÔ Συλλïγικές διαπραγµατεύσεις και εργασιακές σøέσεις 62 στην Iσπανία Francisco Gonzalez de Lena ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ SIMA
   1   2   3   4   5   6   7