Ανακοινώσεις

 • Πέμπτη, Σεπτέμβριος 14, 2006 - 13:46
  Εξεδόθη στις 11 Αυγούστου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Ελ. Κουτσιμπού), στην Αθήνα, η Δ.Α. 38/2006 "Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέµατος - των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέµατος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίας σκυροδέµατος όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς – Π.Ο.Σ.Ε.Μ., εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 25/11-8-2006)

 • Τρίτη, Σεπτέμβριος 12, 2006 - 13:15
  Εξεδόθη στις 27 Ιουλίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Χρ. Ιωάννου), στην Αθήνα, η Δ.Α. 36/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χημικών μηχανικών επιστημόνων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ), εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 26/4-9-2006)

 • Δευτέρα, Σεπτέμβριος 11, 2006 - 14:49
  Υπεγράφη στις 11 Αυγούστου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος "Π.Ο.Ε.Κ." Η Ένωσις, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

  η νέα Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κλπ. όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 112/22-8-2007)

 • Δευτέρα, Σεπτέμβριος 11, 2006 - 13:53
  Υπεγράφη στις 11 Αυγούστου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος "Π.Ο.Ε.Κ." Η Ένωσις, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

  η νέα Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 113/22-8-2007)

 • Τρίτη, Σεπτέμβριος 5, 2006 - 12:46
  Brussels 01-09-2006. The European Commission is launching a publicity campaign in all 25 Member States to raise awareness of the dangers of asbestos exposure. The campaign, which is set to begin September 1, will be accompanied by information and training activities and a practical guide to best practices.
 • Τρίτη, Σεπτέμβριος 5, 2006 - 12:33
  Εξεδόθη στις 28 Ιουλίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Αν. Πετρόπουλος), στην Αθήνα, η Δ.Α. 39/2006 "Για τους όρους αμοιβής εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος , εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.),
  γ) του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ,
  δ) του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος,
  ε) της Ένωσης Διαφημιστικών Εταιριών Ελλάδος,
  στ) του Συνδέσμου Διεθνών Διαμεταφορέων Ελλάδος και εταιρειών Logistics Ελλάδος,
  ζ) της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς,
  η) του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης,
  θ) του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων,
  ι) της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
  ια) του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών,
  ιβ) της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών,
  ιγ) του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καθαρισμού,
  ιδ) του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (Σ.Ε.Δ.Ε.Α.),
  ιε) της Πανελλήνιας Ένωσης Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων,
  ιστ) του Συνδεμου Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 23/8-8-2006)

 • Πέμπτη, Αύγουστος 3, 2006 - 16:18
  Εξεδόθη στις 26 Ιουλίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Αν. Πετρόπουλος), στην Αθήνα, η Δ.Α. 35/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις εξόρυξης – μελετών – διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή, Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 18/1-8-2006)

 • Πέμπτη, Αύγουστος 3, 2006 - 16:13
  Εξεδόθη στις 26 Ιουλίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Α. Ζησιμόπουλος), στην Αθήνα, η Δ.Α. 31/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μηχανικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ), εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 20/2-8-2006)

 • Πέμπτη, Αύγουστος 3, 2006 - 16:07
  Εξεδόθη στις 19 Ιουλίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Μ. Σταμπουλής), στην Αθήνα, η Δ.Α. 29/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, ειδικοτήτων Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών και Πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων που απασχολούνται στη βιομηχανία", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ), εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 19/2-8-2006)

 • Πέμπτη, Αύγουστος 3, 2006 - 15:58
  Εξεδόθη στις 12 Ιουλίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Μ. Σταμπουλής), στην Αθήνα, η Δ.Α. 24/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων (Πούλμαν) όλης της χώρας ", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΠΟΕΤ),
  γ) της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Πούλμαν και
  δ) της Ομοσπονδίας Τουρισμού Βορείου Ελλάδος (ΟΤΒΕ), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 15/19-7-2006)

Σελίδες

Go to top