Υβριδική εργασία στην Ευρώπη: η έννοια και η εφαρμογή στην πράξη

Ο όρος "υβριδική εργασία" έγινε ευρύτερα γνωστός με την αύξηση της τηλεργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν συζητήσεις σχετικά με τους τρόπους οργάνωσης της εργασίας μετά την κρίση. Ο όρος χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για να περιγράψει καταστάσεις στις οποίες η εργασία (με δυνατότητα τηλεργασίας) εκτελείται σε δύο χώρους: στον συνήθη χώρο εργασίας (συνήθως στις εγκαταστάσεις του εργοδότη) και από το σπίτι (όπως κατά τη διάρκεια της πανδημίας) ή σε άλλους χώρους. Ωστόσο, η έννοια της υβριδικής εργασίας εξακολουθεί να είναι ασαφής και της αποδίδονται διάφορες σημασίες. Η έκθεση έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει την έννοια αυτή, διερευνώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες από δύο κύριες πηγές: την πρόσφατη βιβλιογραφία και τη συμβολή του δικτύου ανταποκριτών του Eurofound από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνοψίζει τις κύριες συζητήσεις γύρω από την υβριδική εργασία στα κράτη μέλη και παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η υβριδική εργασία έχει τεθεί σε εφαρμογή σε όλη την Ευρώπη. Εξετάζονται επίσης τα κύρια εμπόδια, οι προκλήσεις, τα οφέλη και οι ευκαιρίες της υβριδικής εργασίας.

Κατηγορίες: 
Go to top