Υπουργική Απόφαση 44743/Δ1.10006/2013

ΥΑ 44743/Δ1.10006/2013 Κανονισμός Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.. (ΦΕΚ Β' 3435/31.12.2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 στοιχεία β και γ του άρθρου 17 του ν. 1876/1990 (27 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 (212 Α΄), σε συνδυασμό με την παρ.2 στοιχείο δ του άρθρου 18 του ν. 1876/1990. 

2. Την αριθμ. 26687/Δ1.6149/07−08−2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ. 2124/Β/2013), με την οποία τροποποιήθηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

4. Την ανάγκη ύπαρξης Κανονισμού Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

5. Το αριθμ. 594/03−10−2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο κατωτέρω Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής: 

                                                                                   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
                                                                                    του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Ο παρών Κανονισμός συντάσσεται με βάση τις περιπτώσεις β και γ της παρ. 2 του άρθρου 17 ν. 1876/1990 (27 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 (212 Α΄), σε συνδυασμό με την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 1876/1990) και περιλαμβάνει βασικές αρχές και κανόνες για το περιεχόμενο και την οργάνωση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που παρέχει ο Ο.ΜΕ.Δ.

Κατά τη διαμόρφωση του παρόντος Κανονισμού το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη ότι:

α) η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Οργανισμού από το έτος 1992 έως και το έτος 2013, όπως αυτή παρατίθεται αναλυτικά στον οικείο Κατάλογο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, έχει αναγνωρισθεί από τους αποδέκτες των εκάστοτε εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και έχει συμβάλει θετικά στην αναβάθμιση των διαπραγματευτικών ηθών, καθώς και στην ανάπτυξη κλίματος διαλόγου μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, 

β) η εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι μια διαρκής διαδικασία, που εμπλουτίζεται στο ερευνητικό και μελετητικό πεδίο, στην οποία ο Ο.ΜΕ.Δ., επιπροσθέτως των κύριων υπηρεσιών του, μπορεί να προσφέρει πολλαπλά χρήσιμες υπηρεσίες, τόσο στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και στις οργανώσεις των εργοδοτών, όσο και σε επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς της χώρας. 

γ) οι τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στη νομοθεσία για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις ΣΣΕ επιβάλουν τη συνέχιση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Ο.ΜΕ.Δ., προκειμένου να εξυπηρετηθούν και μέσω αυτής της διαδικασίας τα μέρη που προσφεύγουν στις υπηρεσίες του, αποφασίζει τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Άρθρο 2
Άρθρο 3
Άρθρο 4
Άρθρο 5
Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 8
Άρθρο 9
Άρθρο 10

Άρθρο 1

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού, αποτελεί η οργάνωση και υλοποίηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Ο.ΜΕ.Δ., η οποία αφορά ιδίως:

α) τη διεξαγωγή εξωτερικών, ήτοι περιφερειακών, κεντρικών και κλαδικών εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων, που απευθύνονται κυρίως σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και οργανώσεων εργοδοτών για θέματα συλλογικών διαπραγματεύσεων, εργασιακών σχέσεων, οικονομίας της εργασίας και λοιπά συναφή θέματα,

β) την εκπόνηση επιστημονικών ερευνών και μελετών για θέματα συναφή με τους σκοπούς του, 

γ) τη διεξαγωγή του εσωτερικού εκπαιδευτικού προγράμματος του Οργανισμού για τα μέλη των Ειδικών Σωμάτων Μεσολαβητών και Διαιτητών σε νομικά, οικονομικά και λοιπά ζητήματα σχετικά με την άσκηση του λειτουργήματός τους,

δ) τη διεξαγωγή συνεδρίων για θέματα συλλογικών διαπραγματεύσεων, εργασιακών σχέσεων, οικονομίας της εργασίας και λοιπά συναφή θέματα,

ε) τη συμμετοχή του προσωπικού του Ο.ΜΕ.Δ. στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση του επιπέδου των γνώσεων και των δεξιοτήτων του στα ζητήματα αρμοδιότητας του Οργανισμού.

Άρθρο 2

1. Σκοπός του εσωτερικού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η διαρκής επιμόρφωση των Μεσολαβητών και Διαιτητών και τα θέματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο τους επιλέγονται με κριτήριο την επίτευξη του σκοπού αυτού.

2. Το εσωτερικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται με σεμινάρια, στα οποία εισηγητές είναι πρωτίστως Μεσολαβητές και Διαιτητές και τα οποία διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα.

3. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ορίζονται τρίτοι ως εισηγητές ή/και τα σεμινάρια να διεξάγονται σε άλλο χώρο.

Άρθρο 3

Σκοπός των περιφερειακών, κεντρικών και κλαδικών εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, εργαζομένων και εργοδοτών, σε θέματα που συνδέονται, αμέσως ή εμμέσως, με τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Tα κεντρικά, περιφερειακά και κλαδικά εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα υλοποιούνται με σεμινάρια, στα οποία εισηγητές είναι Μεσολαβητές και Διαιτητές ή και τρίτοι, και τα οποία διεξάγονται σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας, ιδίως σε πρωτεύουσες νομών.

Στα σεμινάρια αυτά μπορεί να καλούνται και φορείς που επηρεάζουν την κοινωνική, εργασιακή και οικονομική ζωή.

Άρθρο 4

Κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα συντονίζεται από τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ. ή/και ένα ή περισσότερα, μέλη του Δ.Σ..

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. συντονιστής μπορεί να ορισθεί Μεσολαβητής ή Διαιτητής ή τρίτος, εκτός Ο.ΜΕ.Δ., με γνώση και εμπειρία στα θέματα του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Στα Συνέδρια το συντονισμό αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Ο.ΜΕ.Δ. ή τρίτος, ο οποίος πρέπει να είναι γνώστης των θεμάτων του συνεδρίου και της κοινής αποδοχής των μελών του Δ.Σ.

Άρθρο 5

Κάθε θέμα που αφορά την εκπαιδευτική λειτουργία αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ελέγχει και την υλοποίηση των αποφάσεων του.

Η σύσταση, η διάρκεια, οι αρμοδιότητες και τυχόν παύση λειτουργίας της Επιτροπής Εκπαίδευσης αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν συσταθεί Επιτροπή Εκπαίδευσης, ισχύουν όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο 6.

Άρθρο 6

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης συντίθεται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κοινό εκπρόσωπο των Σωμάτων Μεσολαβητών και Διαιτητών, που επιλέγεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κατάστασης Μεσολαβητών και Διαιτητών.

Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα μετέχει στην Επιτροπή Εκπαίδευσης ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον περιορισμό ότι θα μετέχουν κατ’ ίσο αριθμό εκπρόσωποι αφενός της ΓΣΕΕ και αφετέρου ομού των ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής καταρχήν είναι 12μηνη, με δυνατότητα παράτασης.

Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής εκτελούν τα μέλη της Επιτροπής που είναι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων. Κατά τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται διαδοχικά από όλα τα μέλη αυτά, κατ΄ ίσο χρονικό διάστημα από καθένα και κατά τη σειρά που ορίζεται με κλήρωση ή συμφωνία την πρώτη μέρα σύγκλισης της Επιτροπής. 

Εάν κάποιο μέλος δεν θέλει ή αδυνατεί ή κωλύεται να καταστεί Πρόεδρος ή να ολοκληρώσει τη θητεία του Προέδρου, η θητεία του καλύπτεται ή συμπληρώνεται από μέλος που έχει την ίδια ιδιότητα μ’ αυτό, ήτοι μέλος της ΓΣΕΕ ή μέλος ενός εκ των ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ, και ελλείψει τέτοιου από μέλος που έχει διαφορετική ιδιότητα από αυτό.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εκπαίδευσης μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και μόνον εφόσον κληθούν από την Επιτροπή Εκπαίδευσης, υπάλληλος ή συνεργάτης του Ο.ΜΕ.Δ. που ασχολούνται με την εκπαίδευση και ο/η Διευθυντής του Ο.ΜΕ.Δ.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εκπαίδευσης μπορεί να παρίσταται ο Πρόεδρος του Ο.ΜΕ.Δ.

Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Προέδρου της και χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Ο.ΜΕ.Δ. που, μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ. και με 12μηνη θητεία.

Άρθρο 7

Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται από την Υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την οργάνωση και υλοποίηση συγκεκριμένου κεντρικού σεμιναρίου ή συνεδρίου, για το οποίο έχει ήδη λάβει απόφαση, σε τρίτους που ασχολούνται επαγγελματικά με την οργάνωση συνεδρίων.

Άρθρο 8

Το Δ.Σ. μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια αναγκαία για τη σύννομη αναπαραγωγή και διάθεση των εισηγήσεων που θα υποβάλλονται εγγράφως από τους εισηγητές στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεδρίων, και του βοηθητικού υλικού που θα προσκομίζει αυτός, όπως π.χ. να λαμβάνει την έγγραφη ειδική συναίνεση του εισηγητή κ.λπ., με αναγραφή του ονόματος και των ιδιοτήτων του συγγραφέα, της εκδήλωσης στην οποία παρουσιάσθηκε η εισήγηση, του τόπου και της ημερομηνίας διενέργειας της.

Άρθρο 9

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπερισχύουν των όρων, που τυχόν αφορούν τα ίδια θέματα και περιέχονται σε άλλους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ. Καταργούνται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Εκπαίδευσης που αναφέρονται στα θέματα που ρυθμίζει ο παρών Κανονισμός ή σε θέματα παρεμφερή με αυτά.

Άρθρο 10

Είναι δυνατή η μερική ή ολική τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία έξι (6) θετικών ψήφων (6/9). Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης ο Κανονισμός επανεκδίδεται σε νέο κείμενο, όπως διαμορφώνεται με τις τροποποιήσεις.

                                                                                            Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
                                                                                                                          Κυβερνήσεως.

                                                                                                                Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013

                                                                                                                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Go to top