Υπουργική Απόφαση 44745/Δ1.10007/2013

ΥΑ 44745/Δ1.10007/2013 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. (ΦΕΚ Β' 3418/31.12.2013)

                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 στοιχείο α του άρθρου 18 του ν. 1876/1990 (27/Α΄).

2. Την αριθμ. 26687/Δ1.6149/07−08−2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 2124/Β/2013), με την οποία τροποποιήθηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

3. Την ανάγκη τροποποίησης του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, που δημοσιεύθηκε με την αρ. 94227/1991 απόφαση (ΦΕΚ 378/Β/1991), και προσαρμογή του στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1876/1990, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του Ν. 3899/2010 (212 Α΄).

4. Το αριθμ. 594/03−10−2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας,

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο κατωτέρω Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

                                                                          ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
                                                                         του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Άρθρο 1
Άρθρο 2
Άρθρο 3
Άρθρο 4
Άρθρο 5
Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 8
Άρθρο 9
Άρθρο 10
Άρθρο 11
Άρθρο 12
Άρθρο 13
Άρθρο 14
Άρθρο 15
Άρθρο 16
Άρθρο 17
Άρθρο 18
Άρθρο 19

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Κανονισμού

Ο Κανονισμός αυτός καθορίζει την οργάνωση, τη διάρθρωση και γενικά τη λειτουργία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας θα αναφέρεται στο εξής για συντομία με τα αρχικά Ο.ΜΕ.Δ. ή Οργανισμός.

Άρθρο 2: Γενικές Διατάξεις

Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στην Αθήνα και παράρτημα αυτού στη Θεσσαλονίκη. 

Ο Οργανισμός διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ορίζει ο Νόμος και ο παρών Κανονισμός.

Άρθρο 3: Σκοπός του Οργανισμού

Ο σκοπός του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας είναι η υποστήριξη των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων με την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας προς τις εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις και μεμονωμένους εργοδότες.

Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, ιδίως:
α) οργανώνει υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της μεσολάβησης και της διαιτησίας, 
β) διεξάγει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται κυρίως σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και οργανώσεις εργοδοτών για θέματα συλλογικών διαπραγματεύσεων, εργασιακών σχέσεων και οικονομίας της εργασίας,
γ) εκπονεί επιστημονικές έρευνες και μελέτες για θέματα συναφή με τους σκοπούς του και
δ) συντάσσει ετήσια έκθεση του έργου του, η οποία υποβάλλεται προς τα Διοικητικά Συμβούλια της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ,) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), καθώς επίσης και προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Άρθρο 4: Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΜΕ.Δ. είναι εννεαμελές και αποτελείται από:
α) έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ, έναν της ΓΣΕΒΕΕ, έναν της ΕΣΕΕ και έναν του ΣΕΤΕ, με τους αναπληρωτές τους,
β) τέσσερις εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, με τους αναπληρωτές τους και
γ) τον Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που επιλέγονται με ομόφωνη απόφαση των μελών των περιπτώσεων α) και β), η οποία απόφαση λαμβάνεται σε συνεδρίαση, η οποία συγκαλείται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πριν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και έμπειρα σε θέματα εργασιακών σχέσεων ή οικονομίας της εργασίας ή του εργατικού δικαίου.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΜΕ.Δ. συμμετέχει ως παρατηρητής και χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τον αναπληρωτή του, κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου με εμπειρία στα εργασιακά θέματα. 

Για τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η υπόδειξη από τους αρμόδιους φορείς γίνεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Ο επαναδιορισμός των τακτικών μελών είναι δυνατός για μία ακόμη συνεχόμενη τριετία.

Άρθρο 5: Επιλογή Προέδρου και Aναπληρωτή

Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του επιλέγονται με ομόφωνη απόφαση των μελών των περιπτώσεων α και β του άρθρου 4 του παρόντος, η οποία λαμβάνεται σε συνεδρίαση που συγκαλείται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας πριν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Για τα πεπραγμένα της συνεδρίασης συντάσσεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη των περιπτώσεων α και β του άρθρου 4 του παρόντος και στη συνέχεια υποβάλλεται στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Άρθρο 6: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο αναπληρωτής του από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη συγκρότηση και είναι δυνατή η συμμετοχή του αναπληρωματικού μέλους ως τακτικού. Εάν ελλείπει τακτικό μέλος, ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καλεί με τη διαδικασία της παρ.5 του άρθρου 17 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει, το φορέα από τον οποίο προέρχεται το ελλείπον μέλος να ορίσει άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του ελλείποντος μέλους.

Άρθρο 7: Ορισμός γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου

Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρό του.

Άρθρο 8: Τόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην Αθήνα, στην έδρα του Οργανισμού.

Άρθρο 9: Χρόνος και Διαδικασία Συγκλήσεως Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει δύο φορές το μήνα ή συχνότερα εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από το ίδιο ή τον Πρόεδρο αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή όταν αυτός κωλύεται ή αδυνατεί από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, με προσκλήσεις που κοινοποιούνται εγκαίρως, προ των συνεδριάσεων, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις οποίες αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης. 

Την πρόσκληση υπογράφει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή όταν αυτός κωλύεται ή αδυνατεί ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο στα τακτικά, όσο και στα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδυνατεί ή κωλύεται να συμμετάσχει σε συνεδρίαση υποχρεούται έγκαιρα να ενημερώσει τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου με ευθύνη του οποίου και ειδοποιείται το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος προκειμένου να παρευρεθεί στη συνεδρίαση.

Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με τηλεγράφημα ή τηλεφώνημα ή τηλεομοιοτυπία (fax) ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail). Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται έγγραφη μνεία σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο σημειώνεται και η ημερομηνία και τίθεται η υπογραφή του υπαλλήλου που ενήργησε την πρόσκληση.

Mετά από έγγραφη αίτηση τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία απαραίτητα προσδιορίζεται και το θέμα που πρόκειται να συζητηθεί, υποχρεούται ο Πρόεδρος, και εφόσον αυτός αδυνατεί ή κωλύεται ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση το αργότερο μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Άρθρο 10: Ημερήσια Διάταξη των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις είναι τα προβλεπόμενα στην ημερήσια διάταξη, την οποία καταρτίζει ο Πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη και θέματα που τυχόν έχει ζητήσει κάποιος από τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση με αίτησή του προς αυτόν, πριν από την κατάρτισή της.

Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα, που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εάν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και όλα συμφωνούν για τη συζήτησή τους.

Μαζί με την ημερήσια διάταξη διανέμονται και οι έγγραφες εισηγήσεις που τυχόν υπάρχουν για τα θέματα αυτής.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπικουρούμενος, εφόσον κριθεί χρήσιμο, από μέλος του Δοικητικού Συμβουλίου ή/και στέλεχος του Οργανισμού εισάγει προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ως θέμα της ημερήσιας διάταξης, τακτική, τουλάχιστον ανά τρίμηνο, έκθεση για την πρόοδο των εργασιών και δραστηριοτήτων του Οργανισμού, για την προγραμματισμό της επόμενης περιόδου και εν γένει για τα σοβαρά ζητήματα αρμοδιότητας του Οργανισμού.

Άρθρο 11: Απαρτία και Ψηφοφορία στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν τουλάχιστον τα πέντε (5) από τα εννέα (9) μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με ομόφωνη απόφαση των εννέα (9) μελών του:
(α) για την κατά το άρθρο 17 παρ. 11 του ν. 1876/90, όπως ισχύει, επιλογή και την πρόσληψη των Μεσολαβητών και των Διαιτητών και την κατά το άρθρο 17 παρ. 10 του ν. 1876/90, όπως ισχύει. επανάκρισή τους για την ανανέωση της θητείας τους,
(β) για τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για την έκδοση Π.Δ. στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 17 παρ. 12 του ν. 1876/90, όπως ισχύει,
(γ) για την κατάρτιση των κανονισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν.1876/1990,
(δ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό, στους λοιπούς Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ. και στο νόμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με ενισχυμένη πλειοψηφία έξι (6) τουλάχιστον ψήφων για τα ακόλουθα θέματα:
(α) την έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Ισολογισμού του Οργανισμού,
(β) την έγκριση διενέργειας των αναγκαίων δαπανών,
(γ) τα θέματα προσωπικού (τακτικού, έκτακτου), συνεργατών και εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο γ του παρόντος Κανονισμού,
(δ) την έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του παρόντος Κανονισμού.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν καθίσταται δυνατός ο σχηματισμός της πλειοψηφίας αυτής, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, ωσότου σχηματισθεί απόλυτη πλειοψηφία με την υποχρεωτική προσχώρηση, κάθε φορά, εκείνου ή εκείνων που διατυπώνουν την ασθενέστερη γνώμη, σε μία από τις επικρατέστερες.

5. Η ψηφοφορία ενεργείται φανερά. Τα μέλη μπορούν να αιτιολογούν την ψήφο τους. 

6. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ..

7. Η αποχή από την ψηφοφορία και η λευκή ψήφος θεωρούνται αρνητικές ψήφοι.

8. Η νομιμότητα της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των μετεχόντων μελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις. Αν η συζήτηση ενός θέματος διαρκεί περισσότερες από μία συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη που μετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, αφού προηγουμένως τα μέλη που δεν μετείχαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις ενημερωθούν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία των κατ’ αυτές συζητήσεων. Η ενημέρωση πρέπει να προκύπτει από δήλωση των μελών αυτών, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά.

Άρθρο 12: Εξαίρεση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από συνεδριάσεις του

Σε περίπτωση που συζητείται θέμα που αφορά ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενούς του μέχρι του τετάρτου (4) βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, το μέλος αυτό δεν μπορεί να παραστεί κατά τη συζήτηση ούτε να λάβει μέρος στην ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει την απόφαση για εξαίρεση ύστερα από αίτημα του μέλους αυτού, το οποίο υποχρεούται να υποβάλλει σχετική δήλωση, ή ύστερα από πρόταση οποιουδήποτε άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13: Παράσταση τρίτων σε Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρίστανται στελέχη και υπάλληλοι του Ο.ΜΕ.Δ., κρατικοί λειτουργοί, εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, της εργατικής και εργοδοτικής πλευράς, καθώς και άλλα πρόσωπα σχετικά με τα ενδιαφέροντα του Οργανισμού.

Οι ανωτέρω ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο επί των θεμάτων για τα οποία εκλήθησαν και έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν αναπληρώνουν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση τα αντίστοιχα τακτικά, δεν μπορούν να παρίστανται, εκτός εάν κληθούν με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14: Πρακτικά Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

Στα πρακτικά καταχωρούνται οι γνώμες της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας.

Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης δακτυλογραφούνται και κατά την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναγιγνώσκονται και επικυρώνονται.

Εάν η επικύρωση των πρακτικών δεν είναι δυνατόν να γίνει στην επόμενη συνεδρίαση, μπορεί να αναβληθεί για τη μεθεπόμενη.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνεδρίασης, όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη και τον/την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15: Όροι ανακοίνωσης των συζητήσεων των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι δημόσιες. Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δίνεται για δημοσίευση περίληψη αποφάσεων που έχουν ληφθεί.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο/η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε παριστάμενος στις συνεδριάσεις οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια σε σχέση με όσα πληροφορούνται κατά τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Κατευθύνει τη δράση του Οργανισμού για την εκπλήρωση της αποστολής του.
β) Εποπτεύει τη σύννομη άσκηση των καθηκόντων του ειδικού σώματος των μεσολαβητών και του ειδικού σώματος των διαιτητών.
γ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Οργανισμού (τακτικό, έκτακτο), καθορίζει τις αποδοχές του και επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, στο πλαίσιο του Κανονισμού Προσωπικού του Οργανισμού. Προσλαμβάνει και απολύει συνεργάτες, εμπειρογνώμονες, καθορίζει τις αποδοχές, τα προσόντα και τις αρμοδιότητές τους.
δ) Επιλέγει και προσλαμβάνει με τριετή θητεία τους μεσολαβητές και τους διαιτητές, τους επανακρίνει, ανανεώνει τη θητεία τους, καταγγέλλει τις συμβάσεις τους, καθορίζει τις αμοιβές τους, τους αξιολογεί και επιβάλλει πειθαρχικές ποινές σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταστάσεως των Μεσολαβητών και των Διαιτητών του Ο.Μ.Ε.Δ..
ε) Συντάσσει τους Κανονισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 18 του ν. 1876/1990 και διατυπώνει τη γνώμη του για τις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 17 παράγραφος 12 του ν.1876/90, όπως ισχύει. 
στ) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Οργανισμού.
η) Εγκρίνει τον ετήσιο Προϋπολογισμό, Απολογισμό και Ισολογισμό του Οργανισμού.
θ) Εγκρίνει τη διενέργεια των αναγκαίων δαπανών.
ι) Συνιστά επιτροπές από τα μέλη του ή και με τη συμμετοχή άλλων προσώπων, του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, για τη μελέτη και εισήγηση ειδικών θεμάτων.
ια) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των αποφάσεών του.
ιβ) Αποφασίζει για τα θέματα που είναι αρμόδιο από το νόμο και τους Κανονισμούς.

2. Για κάθε αρμοδιότητα που δεν ανήκει σε άλλο όργανο του Οργανισμού, καθώς και σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς ορισμένη αρμοδιότητα μεταξύ των οργάνων του Οργανισμού, αρμόδιο θεωρείται το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17: Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
β) Παρακολουθεί και κατευθύνει τη λειτουργία του Οργανισμού σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη, εισάγει τα θέματα που είναι για συζήτηση και προεδρεύει στις συνεδριάσεις.
δ) Προΐσταται των υπηρεσιών του Οργανισμού, καθορίζει τα καθήκοντα του προσωπικού και εκδίδει τις πράξεις που το αφορούν, όπως ορίζεται στους Κανονισμούς.
ε) Εγκρίνει τη διενέργεια δαπανών και εκδίδει χρηματικά εντάλματα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, αμοιβών, δαπανών και γενικά διαχείρισης των πόρων του Οργανισμού.
ζ) Αποφασίζει για θέματα έκτακτα και επείγοντα και υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τις σχετικές αποφάσεις για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
η) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό σε όλες του τις σχέσεις, καθώς και ενώπιον Δικαστηρίων και κάθε είδους Δημοσίων Αρχών.
θ) Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.
ι) Υπογράφει τα έγγραφα του Οργανισμού.
ια) Αποφασίζει για τα θέματα που είναι αρμόδιος από το Νόμο και τους Κανονισμούς.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Προέδρου, μετά από εισήγηση του Προέδρου, στον Αναπληρωτή Πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18: Οργανωτική Δομή του Ο.ΜΕ.Δ.

Η οργανωτική δομή και το οργανόγραμμα του Οργανισμού καθορίζονται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του μπορεί να προχωρήσει στην ίδρυση και κατάργηση Περιφερειακών Γραφείων.

Στον Οργανισμό συγκροτείται ειδικό Σώμα Μεσολαβητών και ειδικό Σώμα Διαιτητών. Το νομικό καθεστώς των Μεσολαβητών, των Διαιτητών και του προσωπικού του Οργανισμού ρυθμίζονται με τους σχετικούς Κανονισμούς.

Άρθρο 19: Τελικές Διατάξεις

Είναι δυνατή η μερική ή συνολική τροποποίηση του παρόντα Κανονισμού, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης ο Κανονισμός επανεκδίδεται σε νέο κείμενο, όπως διαμορφώνεται με τις τροποποιήσεις.

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

                                                                                                        Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013
                                                                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Go to top