Υπουργική Απόφαση 44746/Δ1.10008/2013

ΥΑ 44746/Δ1.10008 / ΦΕΚ Β-3996/31-12-2013 / Κανονισμός Καταστάσεως των Μεσολαβητών και Διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτ. β της παρ.2 του άρθρου 18 του ν.1876/1990 (27/Α/8.3.1990).

2. Την αριθμ. 26687/Δ1.6149/07−08−2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 2124/Β/2013, με την οποία τροποποιήθηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ. κατ’
εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4144/2013 (Α’ 88).

3. Την ανάγκη τροποποίησης του Κανονισμού Καταστάσεως των Μεσολαβητών και Διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 979/Β’/2001 με την αριθμ. 12636/2001 απόφαση και προσαρμογής του στις διατάξεις των άρθρων 14, 15, 16 και 17 του Ν.1876/1990, όπως αντικαταστάθηκαν με το
άρθρο 14 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α΄).

5. Το αριθμ. 594/03−10−2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο κατωτέρω Κανονισμός Καταστάσεως των Μεσολαβητών και Διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

                                                                  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
                                                                                 του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Κανονισμού

Tο καθεστώς των Μεσολαβητών και των Διαιτητών, τα δικαιώματα και oι υποχρεώσεις τους, καθώς και οι
κανόνες και οι όροι άσκησης του λειτουργήματός τους ρυθμίζονται από το νόμο, τον παρόντα Κανονισμό και τις
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ. (Δ.Σ.).

Άρθρο 2: Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών και Eιδικό Σώμα Διαιτητών

1. Για την προσφορά υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας συστήνονται στον Ο.ΜΕ.Δ. αυτοτελές Eιδικό Σώμα
Μεσολαβητών και αυτοτελές Eιδικό Σώμα Διαιτητών από πρόσωπα που προσλαμβάνονται από τον Ο.ΜΕ.Δ..

2. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές ασκούν δημόσιο λειτούργημα χωρίς να έχουν την ιδιότητα του δημοσίου
υπαλλήλου και απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3. Ο ανώτατος αριθμός των θέσεων των Μεσολαβητών είναι είκοσι έξι (26) και των θέσεων των Διαιτητών είναι
δώδεκα (12). Το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. αποφασίζει, κατά την κρίση του και στο πλαίσιο του νόμου και του παρόντος Κανονισμού, τον ακριβή αριθμό των θέσεων των Μεσολαβητών και των Διαιτητών, που θα πληρώνονται με κάθε προκήρυξη.

4. Το Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών και το Ειδικό Σώμα Διαιτητών συνέρχονται, από κοινού ή χωριστά, τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό έτος για θέματα που αφορούν την άσκηση του λειτουργήματος των μελών τους και υποβάλλουν τις απόψεις τους στο Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. είτε αυτοβούλως είτε μετά από πρόσκληση του Δ.Σ.. Συνέρχονται, επίσης, από κοινού τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό έτος με το Δ.Σ. για να συζητήσουν θέματα που αφορούν το λειτούργημα τους.

Άρθρο 3: Πρόσληψη Μεσολαβητών και Διαιτητών

1. Η πρόσληψη των Μεσολαβητών και των Διαιτητών γίνεται από τον Ο.ΜΕ.Δ. με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, μετά από δημόσια προκήρυξη, με ομόφωνη απόφαση των εννέα (9) μελών του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 1876/90 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 ν. 3899/2010, τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ..

2. Το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.:
   α) Αποφασίζει εάν η απασχόληση θα είναι αποκλειστική ή μη.
   β) Καθορίζει το περιεχόμενο και τον τρόπο δημοσίευσης της προκήρυξης.
   γ) Μελετά τους φακέλους των υποψηφίων.
   δ) Καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, και επιλέγει τους ικανότερους με
ομόφωνη απόφαση των εννέα (9) μελών του.

3. Η θητεία των Μεσολαβητών και των Διαιτητών είναι τριετής και η πρόσληψη τους πραγματοποιείται με την κατάρτιση έγγραφης σύμβασης στην οποία αναγράφεται, εκτός άλλων, εάν η απασχόληση θα είναι αποκλειστική ή μη και ότι η διάρκεια της είναι τριετής, όση και η διάρκεια της θητείας τους.

Άρθρο 4: Προσόντα και Ασυμβίβαστα των Μεσολαβητών και των Διαιτητών

1. Οι Μεσολαβητές πρέπει:
α) Να έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον είναι άρρενες να έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
β) Να έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου, νομικών ή οικονομικών επιστημών ή συναφών σπουδών.
γ) Να έχουν πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εργασιακών σχέσεων.

2. Οι Διαιτητές πρέπει:
α) Να έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους.
β) Να έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου, νομικών ή οικονομικών επιστημών ή συναφών σπουδών.
γ) Να έχουν δεκαετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εργασιακών σχέσεων.

3. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές πρέπει:
α) Να μην είναι μέλη Δ.Σ. συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.
β) Να μη βαρύνονται με πειθαρχικές ποινές από την επαγγελματική, επιστημονική ή συνδικαλιστική τους
οργάνωση.
γ) Να μη βαρύνονται με πειθαρχικές ποινές από τον Ο.ΜΕ.Δ., εάν παλαιότερα είχαν την ιδιότητα του Μεσολαβητή ή Διαιτητή τούτου.

4. Κατά την επιλογή των Μεσολαβητών και Διαιτητών αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην εμπειρία επίλυσης
συλλογικών διαφορών εργασίας, στην οργάνωση εργασιακών σχέσεων σε επιχειρήσεις και στη διεξαγωγή
συλλογικών διαπραγματεύσεων.

5. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση σε ποινή στερητική των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή εν υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματος κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ψευδή κατά μήνυση, λιποταξία, εγκλήματα περί το νόμισμα και ψευδή υπεύθυνη δήλωση. 

6. Δεν προσλαμβάνονται πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. εκπροσωπούν συμφέροντα
ιδιωτικών επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, του δημοσίου και φορέων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται (α) οι διορισμένοι σε θέσεις πολιτικής φύσης στον κρατικό μηχανισμό, στο
δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με απόφαση που έχει δημοσιευθεί στην ΕτΚ, (β) οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι, με εξαίρεση τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και το ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό Ινστιτούτων
και Οργανισμών του δημόσιου τομέα, (γ) οι Διευθυντές προσωπικού σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και φορείς κάθε
είδους και φύσης.

7. Εάν τα ασυμβίβαστα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου εμφανισθούν κατά τη διάρκεια της θητείας
του Μεσολαβητή ή του Διαιτητή, οδηγούν σε αναστολή της ιδιότητας του Μεσολαβητή ή του Διαιτητή για όσο
διαρκούν, εκτός από την απόκτηση της ιδιότητας του μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου, η οποία οδηγεί σε άμεση, αυτοδίκαιη και αζήμια απώλεια της ιδιότητας του Μεσολαβητή ή του Διαιτητή.

8. Δεν επιλέγεται και δεν προσλαμβάνεται όποιος έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα
ή για κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5: Ανανέωση της θητείας των Μεσολαβητών και των Διαιτητών

1. Η θητεία και η σύμβαση του Μεσολαβητή και του Διαιτητή μπορεί να ανανεωθεί με αιτιολογημένη, ομόφωνη
απόφαση των εννέα (9) μελών του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα σε Ειδικό Κανονισμό. Η ανανέωση
της θητείας μπορεί να συνδυάζεται με μεταβολή της ιδιότητας του κρινόμενου από Μεσολαβητή σε Διαιτητή και αντιθέτως. Η μεταβολή αυτή είναι δυνατή μόνον εάν έχει προηγηθεί έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφόσον υπάρχει αντίστοιχη κενή θέση.

2. Η επανάκριση για την ανανέωση της θητείας βασίζεται, τουλάχιστον, στην αξιολόγηση του έργου του Μεσολαβητή και του Διαιτητή, των ικανοτήτων του, της κατάρτισής του, της συμπεριφοράς του προς τα μέρη και τους λοιπούς Μεσολαβητές και Διαιτητές. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι φάκελοι των υποθέσεων που χειρίσθηκε, ο βαθμός ετοιμότητας και ανταπόκρισης στην ανάληψη υποθέσεων, η παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνει ο Ο.ΜΕ.Δ. και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο κατά την άποψη του Δ.Σ..

Άρθρο 6: Αμοιβή των Μεσολαβητών και των Διαιτητών

1. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές δικαιούνται αμοιβής από τον Ο.ΜΕ.Δ. ανά υπόθεση.

2. Το ύψος της αμοιβής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. και συναρτάται με το αντικείμενο της  υπόθεσης.

3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. μπορεί να καθορίζονται κριτήρια πολυπλοκότητας που επαυξάνουν την
αμοιβή, τα οποία μπορεί να συντρέχουν και σωρευτικά.
Ενδεικτικά αναφερόμενα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:
α) πρώτη ρύθμιση για το θέμα,
β) μακροχρόνια διαδικασία με τη βούληση των μερών και με αποδεδειγμένο το περιεχόμενο των εργασιών κατά την κρίσιμη περίοδο,
γ) ρυθμίσεις σε περίοδο συγκρούσεων ή συγχωνεύσεων εφόσον αυτές επιδρούν άμεσα στο χειρισμό και τη ρύθμιση της υπόθεσης,
δ) υποθέσεις που περιλαμβάνουν κωδικοποίηση διατάξεων εφόσον δεν έχει ήδη γίνει κωδικοποίηση από τον Ο.ΜΕ.Δ.,
ε) δημιουργία νέων μισθολογίων ή μισθολογίων με ενσωματώσεις ποσών ή ποσοστών,
στ) υποθέσεις μεγάλων Οργανισμών ή επιχειρήσεων με ποικιλία συστημάτων και θεσμικών ρυθμίσεων, καθώς και ειδικών συμφωνητικών των μερών που τίθενται στην διαδικασία της συλλογικής διαφοράς εργασίας.
ζ) δυσχερή νομικά ή οικονομικά ζητήματα.

4. Στη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους καταβάλλεται στους Μεσολαβητές και στους Διαιτητές αποζημίωση διαθεσιμότητας, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Ως «διαθεσιμότητα» νοείται η απαίτηση του Οργανισμού από τα μέλη των ειδικών σωμάτων των Μεσολαβητών και Διαιτητών, πέραν του κύριου έργου τους, να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στο εσωτερικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού, σε συναντήσεις με το Δ.Σ. του Οργανισμού και τις διοικήσεις των φορέων των Κοινωνικών Εταίρων, καθώς και σε συναντήσεις ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμών σε καίρια νομικά και οικονομικά ζητήματα. Με απόφαση του Δ.Σ. το ποσό αυτό μειώνεται αναλόγως, λόγω μη ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις διαθεσιμότητάς τους στο αντίστοιχο έτος.

5. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές, που μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας ή το εξωτερικό για λόγους υπηρεσιακούς, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης, στο ύψος που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ..

6. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές, οι οποίοι με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του Ο.ΜΕ.Δ. δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση, της οποίας το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησής
της καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ..

Άρθρο 7: Διαδικασία επιλογής Μεσολαβητή, Διαιτητή, Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας

1. Η διαδικασία επιλογής Μεσολαβητή, Διαιτητή και Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, καθώς και των αναπληρωτών τους, γίνεται σύμφωνα με το νόμο, τους όρους του παρόντος Κανονισμού και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.. Η επιλογή γίνεται με συμφωνία των μερών και, σε περίπτωση μη συμφωνίας, με κλήρωση. Για το σκοπό αυτό, η Γραμματεία Μεσολάβησης και Διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. σαράντα οκτώ (48) ώρες μετά την υποβολή της αίτησης μεσολάβησης ή διαιτησίας, καλεί τα μέρη να προσέλθουν στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, εάν η αίτηση έχει υποβληθεί εκεί, σε καθορισμένη ώρα.

2. Α. Διαδικασία επιλογής με συμφωνία των μερών
i. Τα μέρη έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν με γραπτή συμφωνία τους το Μεσολαβητή ή το Διαιτητή, και τους αναπληρωτές τους, από το Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών και το Ειδικό Σώμα Διαιτητών. Ομοίως, έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν με γραπτή συμφωνία τους τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, και τους αναπληρωτές τους, και να επιλέξουν ένα από τα τακτικά μέλη ως Πρόεδρο της και έναν ως αναπληρωτή του.
ii. Η συμφωνία κατατίθεται στη Γραμματεία Μεσολάβησης και Διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. και ο Μεσολαβητής ή ο Διαιτητής ή η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας που ορίστηκαν καλούνται εγγράφως από τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ. ή τον οριζόμενο εκπρόσωπο του να αναλάβουν τα καθήκοντά τους εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τον ορισμό τους, υπογράφοντας το σχετικό πρακτικό ανάληψης. Συγχρόνως ενημερώνονται οι αναπληρωτές τους. 
Β. Διαδικασία επιλογής με κλήρωση.
i. Σε περίπτωση μη συμφωνίας των μερών η επιλογή γίνεται με κλήρωση. Στην περίπτωση επιλογής Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας επιλέγονται με κλήρωση μόνον όσα μέλη δεν επελέγησαν με συμφωνία.
ii Η κλήρωση διενεργείται ενώπιον των παριστάμενων και εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των μερών, του Προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ. ή του οριζομένου από αυτόν εκπροσώπου του και ενός υπαλλήλου του Ο.ΜΕ.Δ., που ασκεί καθήκοντα γραμματέα.
iii. Η κλήρωση του Μεσολαβητή, του Διαιτητή, των μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας γίνεται μεταξύ όλων των Μεσολαβητών και όλων των Διαιτητών. Από την κληρωτίδα αφαιρούνται i. τα ονόματα των Μεσολαβητών και των Διαιτητών που υπέβαλαν αίτηση αυτοεξαίρεσης η οποία έγινε δεκτή με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος, ii. σε περίπτωση δεύτερης (2ης) και τρίτης (3ης) κλήρωσης τα ονόματα των Μεσολαβητών και των Διαιτητών που κληρώθηκαν στην 1η και 2η κλήρωση αντιστοίχως και δεν έγιναν αποδεκτοί από τα μέρη σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω.

Β.1. Κλήρωση Μεσολαβητή ή Διαιτητή
i. Μετά την κλήρωση, ο Πρόεδρος του Ο.ΜΕ.Δ., ή ο οριζόμενος από αυτόν εκπρόσωπός του, ρωτά χωριστά καθένα από τα παριστάμενα μέρη, αν αποδέχονται αυτόν που κληρώθηκε, αρχίζοντας από το μέρος εκείνο που υπέβαλε την αίτηση μεσολάβησης ή διαιτησίας. Σε περίπτωση υποβολής κοινής αίτησης, τα μέρη αποφασίζουν ποιος θα ρωτηθεί πρώτος και σε περίπτωση διαφωνίας τους πραγματοποιείται κλήρωση. Αν κάποιο από τα μέρη δηλώσει ότι δεν αποδέχεται τον κληρωθέντα, η κλήρωση επαναλαμβάνεται αφού αφαιρεθεί από την κληρωτίδα το όνομα τούτου.
ii. Μετά τη δεύτερη κλήρωση, ο Πρόεδρος του Ο.ΜΕ.Δ., ή ο οριζόμενος από αυτόν εκπρόσωπός του, ρωτά το μέρος που δεν απέκλεισε αυτόν που κληρώθηκε στην πρώτη κλήρωση, αν αποδέχεται αυτόν που κληρώθηκε στη δεύτερη κλήρωση. Αν το μέρος αυτό δηλώσει ότι δεν αποδέχεται, η κλήρωση επαναλαμβάνεται για τρίτη φορά, αφού αφαιρεθεί από την κληρωτίδα και το όνομα τούτου. Το αποτέλεσμα της τρίτης κλήρωσης είναι δεσμευτικό για τα μέρη.
iii. Στη συνέχεια με την ίδια διαδικασία γίνεται και η κλήρωση του αναπληρωτή του Μεσολαβητή ή του Διαιτητή, αφού αφαιρεθεί από την κληρωτίδα το όνομα του Μεσολαβητή ή του Διαιτητή που επελέγη ως τακτικός.
iv. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται η ημερομηνία, τα ονόματα των εκπροσώπων των μερών που παραβρέθηκαν κατά την κλήρωση, τα ονόματα των Μεσολαβητών και Διαιτητών που κληρώθηκαν ως τακτικοί και τα ονόματα των αναπληρωτών τους. Εάν έγιναν περισσότερες  κληρώσεις, είτε για τον τακτικό είτε για τον αναπληρωτή του, αναγράφονται τα ονόματα αυτών που κληρώθηκαν σε κάθε κλήρωση και το μέρος που δεν τα αποδέχθηκε. Το πρακτικό υπογράφεται από τους εκπροσώπους των μερών, τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ., ή τον οριζόμενο από αυτόν εκπρόσωπό του, τον/την γραμματέα, ενημερώνονται αμελλητί οι τελικώς κληρωθέντες τακτικός Μεσολαβητής ή Διαιτητής και ο αναπληρωτής τους και ο τακτικός καλείται, εγγράφως από τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ. ή τον οριζόμενο εκπρόσωπο του, να αναλάβει τα καθήκοντα του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τον ορισμό του, υπογράφοντας το σχετικό πρακτικό ανάληψης.

Β.2. Κλήρωση μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας και ορισμός του Προέδρου της 
i. Η κλήρωση γίνεται χωριστά για καθένα από τα τρία μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις Β iii, Β.1.i, ii και iii της παρ. 2 του άρθρου τούτου.
ii. Στη συνέχεια γίνεται η κλήρωση χωριστά για τον αναπληρωτή κάθε τακτικού μέλους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις Β iii, Β.1.i, ii και iii της παρ. 2 του άρθρου τούτου. Στην κληρωτίδα περιέχονται τα
ονόματα των διαιτητών για τους οποίους είχε ασκηθεί δικαίωμα αρνησικυρίας για την ανάδειξη τους ως τακτικών μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, αφαιρούνται, όμως, τα ονόματα των διαιτητών που επελέγησαν ως τακτικά μέλη.
iii. Στη συνέχεια, επιλέγεται ως Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας ένα από τα τακτικά μέλη της. Η επιλογή γίνεται με γραπτή συμφωνία των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των μερών και σε περίπτωση μη συμφωνίας, με κλήρωση μεταξύ των τριών τακτικών μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας χωρίς δικαίωμα αρνησικυρίας των μερών. Ακολουθεί η επιλογή του αναπληρωτή του Προέδρου μεταξύ των λοιπών δύο τακτικών μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, η οποία γίνεται, ομοίως με συμφωνία των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των μερών, και σε περίπτωση μη συμφωνίας με κλήρωση μεταξύ τους χωρίς δικαίωμα αρνησικυρίας των μερών.
iv. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται η ημερομηνία, τα ονόματα των εκπροσώπων των μερών που παραβρέθηκαν κατά την κλήρωση, τα ονόματα των τακτικών μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας και τα ονόματα των αναπληρωτών τους. Εάν έγιναν περισσότερες κληρώσεις, είτε για έναν ή περισσότερους από τους τακτικούς είτε για έναν ή περισσότερους από τους αναπληρωτές τους, αναγράφονται τα ονόματα αυτών που κληρώθηκαν σε κάθε κλήρωση και το μέρος που δεν τα αποδέχθηκε. Αναγράφονται, επίσης, το όνομα του Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, και το εάν επελέγη με συμφωνία ή κλήρωση, το όνομα του αναπληρωτή του και το εάν επελέγη με συμφωνία ή κλήρωση. Το πρακτικό υπογράφεται από τους παριστάμενους εκπροσώπους των μερών, τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ., ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο του, τη γραμματέα, ενημερώνονται αμελλητί οι τελικώς κληρωθέντες ως τακτικά μέλη της Τριμελούς
Επιτροπής Διαιτησίας και καλούνται, εγγράφως από τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ. ή τον οριζόμενο εκπρόσωπο του, να αναλάβουν τα καθήκοντα τους εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τον ορισμό τους, υπογράφοντας το σχετικό πρακτικό ανάληψης. Συγχρόνως ενημερώνεται το τακτικό μέλος που επελέγη ως Πρόεδρος για την επιλογή του αυτή, το τακτικό μέλος που επελέγη ως αναπληρωτής του για την επιλογή του αυτή, και οι αναπληρωτές των τακτικών μελών.

Γ. Επανάληψη επιλογής
Σε περίπτωση που δηλώσουν αδυναμία ανάληψης των καθηκόντων τους τόσο ο τακτικός Μεσολαβητής ή Διαιτητής όσο και ο αναπληρωτής τους, η διαδικασία επιλογής επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, εάν δηλώσουν αδυναμία ανάληψης των καθηκόντων τους τόσο το τακτικό μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας όσο και ο αναπληρωτής του, επαναλαμβάνεται η διαδικασία γι’ αυτούς, ώστε να είναι εφικτή η συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας.

Άρθρο 8: Διαδικασία Μεσολάβησης

1. Ο Μεσολαβητής οφείλει να αναλάβει τα καθήκοντά του το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τον ορισμό του υπογράφοντας πρακτικό ανάληψης καθηκόντων το οποίο καταθέτει στον Ο.ΜΕ.Δ..

2. Ο Μεσολαβητής καλεί τα μέρη σε συζητήσεις, προβαίνει σε κατ’ ιδίαν ακρόαση των μερών, σε εξέταση της οικονομικής κατάστασης και της εξέλιξης της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, σε εξετάσεις προσώπων και σε οποιαδήποτε έρευνα σχετική με τους όρους εργασίας, συνεπικουρούμενος από έναν ή περισσότερους πραγματογνώμονες της επιλογής του, από τους συνεργαζόμενους με τον Οργανισμό.

3. Η εργατική πλευρά δικαιούται να αξιώσει από την εργοδοτική πλήρη και ακριβή πληροφόρηση καθώς και την παροχή όλων των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων των υπό συζήτηση θεμάτων και αναφέρονται στην οικονομική κατάσταση, την οικονομική πολιτική και την πολιτική προσωπικού της επιχείρησης. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του ν. 1767/1988 εφαρμόζονται ανάλογα στην περίπτωση του άρθρου αυτού. Οι δημόσιες αρχές έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν τις εξελίξεις της Εθνικής Οικονομίας καθώς και στοιχεία για τους τομείς απασχόλησης, τιμών και μισθών.

4. Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάληψης των καθηκόντων του Μεσολαβητή, ο Μεσολαβητής έχει δικαίωμα να υποβάλλει σε αυτά δική του πρόταση την οποία κοινοποιεί ταυτόχρονα στον Ο.ΜΕ.Δ..

5. Αν τα μέρη δεν γνωστοποιήσουν εγγράφως την αποδοχή της πρότασης του Μεσολαβητή μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, θεωρείται ότι την απέρριψαν. Η αποδοχή ή η απόρριψη της πρότασης κοινοποιείται και στο άλλο μέρος. Η πρόταση του Μεσολαβητή είναι δυνατόν να δημοσιεύεται από αυτόν στον ημερήσιο ή/και στον περιοδικό τύπο. 

6. Εφόσον η πρόταση γίνεται δεκτή, ο Μεσολαβητής καλεί τα μέρη για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης
εργασίας.

7. Με την ολοκλήρωση της υπόθεσης, ο Μεσολαβητής υποχρεούται να υποβάλει στη Γραμματεία Μεσολάβησης
και Διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και αναλυτική έκθεση για την εξέλιξή της.

Άρθρο 9: Διαδικασία Διαιτησίας

1. Ο Διαιτητής και η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας οφείλουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τον ορισμό τους. Η απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας λαμβάνεται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία.

2. Ο Διαιτητής μελετά όλα τα στοιχεία και πορίσματα, που συγκεντρώθηκαν στα στάδιο της μεσολάβησης, την οικονομική κατάσταση και την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, και έχει τα ίδια δικαιώματα με τον Μεσολαβητή. Το ίδιο ισχύει και για την Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας.

3. Η απόφαση της διαιτησίας εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας και ισχύει από την επομένη της υποβολής της αίτησης για μεσολάβηση.

4. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του Διαιτητή ή της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, αν προηγήθηκε μεσολάβηση, και σε διάστημα τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν δεν προηγήθηκε.

Άρθρο 10: Κώδικας Δεοντολογίας των Μεσολαβητών και των Διαιτητών

1. Oι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με βάση τις αρχές της ορθής κρίσης, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας, και έχουν υποχρέωση να τηρούν τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας και κάθε άλλο Κώδικα και Κανονισμό του Οργανισμού.

2. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν υποθέσεις μεσολάβησης ή διαιτησίας επί εργατικών διαφορών εκτός από αυτές που αναλαμβάνουν μέσω του Ο.ΜΕ.Δ..

3. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να διαφυλάσσουν και προάγουν το κύρος, την αξιοπιστία και γενικά τα συμφέροντα του Ο.ΜΕ.Δ.
β) Να εκτελούν τα καθήκοντά τους με αντικειμενικότητα, συνέπεια και επιμέλεια.
γ) Να τηρούν και να επιδεικνύουν ανεξαρτησία, ορθή κρίση, αμεροληψία και ισότιμη συμπεριφορά προς τα μέρη.
δ) Να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις χωρίς παρέλκυση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και στις προθεσμίες του νόμου.
ε) Να αναπτύσσουν την αναγκαία πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να τηρούν τους Κανόνες που θεσπίζει το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ..
στ) Να αποφεύγουν αυθαίρετες κρίσεις και οι μεν Μεσολαβητές να διατυπώνουν και οι δε Διαιτητές να εκδίδουν πλήρως αιτιολογημένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις και αποφάσεις αντίστοιχα. 
ζ) Να τηρούν εχεμύθεια σε σχέση με όσα πληροφορούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
η) Να επιδεικνύουν πλήρη ετοιμότητα για την ανάληψη των καθηκόντων τους και την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού προγράμματος του Ο.ΜΕ.Δ..
θ) Να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και κάθε άλλη διαδικασία και δραστηριότητα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης που αποφασίζει το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.
ι) Να παρακολουθούν, να ενημερώνονται και να μελετούν τις εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών, καθώς και σε θέματα των επιχειρήσεων.
ια) Να τηρούν πλήρη στοιχεία και να υποβάλλουν στον Οργανισμό τους φακέλους των υποθέσεων που αναλαμβάνουν. Επίσης, στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους να υποβάλλουν προς το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. εμπεριστατωμένες εκθέσεις σχετικά με τις υποθέσεις που κάθε ένας από αυτούς χειρίστηκε, τα προβλήματα που αντιμετώπισε, τις προτάσεις που υπέβαλε, τις αποφάσεις που εξέδωσε, την εξέλιξη της κάθε υπόθεσης, την εμπειρία
που απέκτησε καθώς και τις τυχόν παρατηρήσεις του.
ιβ) Να μην δέχονται παροχές ή οποιαδήποτε υλική εύνοια από οποιοδήποτε από τα μέρη της συλλογικής διαφοράς.
ιγ) Να διαφυλάσσουν το κύρος των συναδέλφων τους αποφεύγοντας κρίσεις και σχόλια για το έργο τους. Επίσης, να αποφεύγουν κάθε αθέμιτο μέσο ή δραστηριότητα προκειμένου να εξασφαλίζουν την προτίμηση των μερών έναντι άλλων συναδέλφων τους για την ανάληψη υποθέσεων.
ιδ) Να μετέχουν στις συνελεύσεις του Ειδικού Σώματος Μεσολαβητών και του Ειδικού Σώματος Διαιτητών και στις κοινές συνελεύσεις τούτων με το Δ.Σ., οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού.
ιε) Να δηλώνουν εγγράφως τα ασυμβίβαστα του άρθρου 4 παράγραφος 6 του παρόντος αμέσως μόλις ανακύψουν αυτά.
ιστ) Να ζητούν την εξαίρεσή τους από το χειρισμό της υπόθεσης είτε επειδή εξαρτούν άμεσο συμφέρον από την έκβαση της είτε επειδή λόγω ειδικών συνθηκών κρίνουν ότι στη συγκεκριμένη διαφορά δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία. Να ζητούν την εξαίρεση τους σε περίπτωση που η υπόθεση υποστηρίζεται από δικηγόρο που συστεγάζεται ή συνεργάζεται μ’ αυτόν ή είναι μέλος της ίδιας δικηγορικής εταιρίας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και όταν ο Μεσολαβητής ή ο Διαιτητής έχει ιδιότητα άλλη από αυτή του δικηγόρου και την υπόθεση υποστηρίζει πρόσωπο που συστεγάζεται ή συνεργάζεται μ’ αυτόν ή είναι μέλος της ίδιας εταιρίας συμβούλων. Η αίτηση αυτοεξαίρεσης υποβάλλεται αμέσως μόλις αναφανεί το κώλυμα και επ’ αυτής
αποφασίζει το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ..
ιζ) Να ζητούν την εξαίρεσή τους από την κλήρωση όταν η υπόθεση συνδέεται με τον εντολέα τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οι Μεσολαβητές και Διαιτητές που είναι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία ή διαρκή συνεργασία, οι οικονομικοί σύμβουλοι και οι κάθε άλλου είδους σύμβουλοι με πάγια αντιμισθία ή διαρκή συνεργασία,. Εάν ο εντολέας τους είναι επιχείρηση, η απαγόρευση ισχύει και για τις μητρικές και θυγατρικές επιχειρήσεις του εντολέα, καθώς και για τις επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. 
ιη) Να μην αναλαμβάνουν δικηγορικές υποθέσεις των μερών των οποίων χειρίσθηκαν υπόθεση στο στάδιο της
μεσολάβησης ή/και της διαιτησίας, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της, καθ΄ όλη τη διάρκεια του υπολοίπου της τρέχουσας θητείας τους στον Ο.ΜΕ.Δ. και σε κάθε περίπτωση πριν την πάροδο δύο ετών από την ανάληψη της συγκεκριμένης υπόθεσης μεσολάβησης ή/και διαιτησίας.
ιθ) Να μην αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους και κάθε επιστημονικής ειδικότητας προς τα μέρη που έχουν προσφύγει στον Ο.ΜΕ.Δ. για υπηρεσίες μεσολάβησης ή διαιτησίας, όπως γνωμοδοτήσεις, υποστήριξη μερών παροχή δικηγορικών υπηρεσιών και συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους για όσο χρονικό διάστημα η υπόθεση είναι εκκρεμής στον Ο.ΜΕ.Δ. καθώς και για όσο χρόνο είναι εκκρεμής σε δικαστήριο υπόθεση που αφορά το κύρος σ.σ.ε. ή δ.α. και μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Ο ως άνω χρονικός περιορισμός ισχύει ανεξάρτητα αν την υπόθεση χειρίζεται ο ίδιος ή άλλος Μεσολαβητής ή Διαιτητής.
κ) Να τηρούν τους όρους της σύμβασής τους, το νόμο, τον παρόντα Κανονισμό και τους λοιπούς Κανονισμούς και Κώδικες του Οργανισμού που τους αφορούν.

Άρθρο 11: Πειθαρχικά αδικήματα − Πειθαρχική διαδικασία

1. Κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη που παραβιάζει τον νόμο, τον παρόντα Κανονισμό και τους λοιπούς Κανονισμούς και Κώδικες του Οργανισμού που τους αφορούν αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα.

2. Το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. χωρίς καθυστέρηση:
α. εξετάζει τα πειθαρχικά αδικήματα των Μεσολαβητών και των Διαιτητών είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από γραπτή αναφορά οποιουδήποτε.
β. ορίζει από τα μέλη του, εισηγητή ή εισηγητές, που υποβάλλουν γραπτή εισήγηση.
γ. καλεί εγγράφως και επί αποδείξει το Μεσολαβητή ή το Διαιτητή, κατά του οποίου κινείται πειθαρχική διαδικασία, να δώσει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών εξηγήσεις ενώπιόν του σε καθορισμένη ημέρα και ώρα και να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο διαθέτει σχετικά με την εξεταζόμενη πράξη ή παράλειψή του.
δ. κατά τη συζήτηση της υπόθεσης μελετά την εισήγηση του εισηγητή ή των εισηγητών, εξετάζει μάρτυρες, έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, μπορεί να διατάσσει πραγματογνωμοσύνη και ο,τιδήποτε άλλο θεωρεί αναγκαίο για την εκτίμησή της.
ε. εκδίδει την απόφαση του εντός σαράντα πέντε (45) εργάσιμων ημερών από τη συζήτηση της υπόθεσης και την κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο άμεσα.

Άρθρο 12: Πειθαρχικές Ποινές

1. Οι πειθαρχικές ποινές είναι:
α) Προφορική ή γραπτή παρατήρηση.
β) Προσωρινή αναστολή της σχέσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών μέχρι έξι (6) μήνες.
γ) Οριστική διακοπή της σχέσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

2. α) Η πειθαρχική ποινή αντιστοιχεί στη βαρύτητα του πειθαρχικού αδικήματος, και στο βαθμό υπαιτιότητας του Μεσολαβητή ή του Διαιτητή. Η υποτροπή στο ίδιο ή άλλο πειθαρχικό αδίκημα συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.
β) Η ποινή της προφορικής ή γραπτής παρατήρησης επιβάλλεται με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον θετικών ψήφων.
γ) Η ποινή της προσωρινής αναστολής της σχέσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών επιβάλλεται με πλειοψηφία έξι (6) τουλάχιστον θετικών ψήφων.
δ) Η ποινή της οριστικής διακοπής της σχέσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών επιβάλλεται με πλειοψηφία οκτώ (8) τουλάχιστον θετικών ψήφων και υλοποιείται με καταγγελία της σχέσης.

3. Στον Ο.ΜΕ.Δ. τηρείται βιβλίο, όπου καταγράφονται οι πειθαρχικές ποινές, γίνεται σύντομη περιγραφή του πειθαρχικού αδικήματος και της απόφασης του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. με αναφορά στη γνώμη της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας.

Άρθρο 13: Τελικές Διατάξεις

1. Με ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. μπορεί να τροποποιείται ο παρών Κανονισμός. Σε περίπτωση μερικής αναθεώρησης ή τροποποίησης του Κανονισμού επανεκδίδεται νέος σε ενιαίο κείμενο που περιλαμβάνει και τις αναθεωρημένες διατάξεις.

2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                                                          Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013
                                                                                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Go to top