Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Στις παρούσες σελίδες εμφανίζονται οι συλλογικές συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν υιοθετήθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη μορφή Οδηγίας. Παρουσιάζεται ο τίτλος του νομοθετήματος και ο σχετικός σύνδεσμος στον οποίο μπορεί να βρεθεί το κείμενο.
 

Οδηγία 2010/18/ΕΕ

Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010 , σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Το κείμενο είναι διαθέσιμο από την πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Οδηγία 2005/47/ΕΚ

Οδηγία 2005/47/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2005, για τη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CER) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα των Μεταφορών (ETF) για θέματα των συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων που παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες στον τομέα των σιδηροδρόμων

Συμφωνία για θέματα των συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων που παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες, η οποία συνήφθη από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών (ETF) και την Κοινότητα Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CER)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 195 της 27/07/2005 σ. 0015 - 0017

Το κείμενο είναι διαθέσιμο από την πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Οδηγία 2000/79/ΕΚ

Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για την εκτέλεση της ευρωπαϊκής συμφωνίας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας που συνήφθη από την Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιρειών (ΑΕΑ), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF), την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσωπικού Θαλάμων Διακυβέρνησης Αεροσκαφών (ΕCΑ), την Ευρωπαϊκή Ένωση Αερομεταφορέων των Περιφερειών της Ευρώπης (ERA) και τη Διεθνή Ένωση για τις Ναυλωμένες Πτήσεις (IACA) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Το κείμενο είναι διαθέσιμο από την πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Οδηγία 1999/70/ΕΚ

Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP

Το κείμενο είναι διαθέσιμο από την πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Οδηγία 1999/63/ΕΚ

Οδηγία 1999/63/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών, που σύναψαν η ένωση εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η ομοσπονδία των ενώσεων εργαζομένων στις μεταφορές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FST) - Παράρτημα: Ευρωπαϊκή συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών

Το κείμενο είναι διαθέσιμο από την πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Οδηγία 1997/81/ΕΚ

Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES.

Το κείμενο είναι διαθέσιμο από την πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Οδηγία 1996/34/ΕΚ

Οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES

Το κείμενο είναι διαθέσιμο από την πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Go to top