Προσωπικό Ασφαλείας

Το περιεχόμενο της ρύθμισης για το Προσωπικό Ασφαλείας

1. Κατά τη διάρκεια της απεργίας η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία την κηρύσσει, έχει υποχρέωση να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για τη ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και τη πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων.

2. Στις υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1264/1982, όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 1915/1990 και ισχύει σήμερα μετά το Ν. 2224/1994,  των οποίων η λειτουργία έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, πέραν του προσωπικού ασφαλείας της προηγούμενης παραγράφου, διατίθεται και προσωπικό για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας.

Ειδικότερα ζωτικής σημασίας θέματα για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου θεωρούνται :

  1. Η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν γένει ιδρύματα.
  2. Η διύλιση και διανομή ύδατος.
  3. Η παραγωγή και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος ή καύσιμου αερίου.
  4. Η παραγωγή και διανομή ακάθαρτου πετρελαίου.
  5. Η μεταφορά προσώπων και αγαθών από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.
  6. Οι τηλεπικοινωνίες και ταχυδρομεία, Ραδιοφωνία και Τηλεόραση.
  7. Η αποχέτευση και απαγωγή ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων και αποκομιδή και εναπόθεσης απορριμμάτων.
  8. Η φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση εμπορευμάτων στα λιμάνια.
  9. Οι εργασίες της Τράπεζας της Ελλάδος, της Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε είδους υπηρεσίες ή τμήματα υπηρεσιών, που απασχολούνται μόνο με την εκκαθάριση και πληρωμή των μισθών του προσωπικού του κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 δημόσιου τομέα και των συντάξεων των συνταξιούχων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ηλεκτρονική Αίτηση

Go to top