Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας διοικείται από εντεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από:

α΄   έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ, έναν της ΓΣΕΒΕΕ, έναν της ΕΣΕΕ, έναν του ΣΕΤΕ και έναν του ΣΒΕ, με τους αναπληρωτές τους,

β΄    πέντε εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, με τους αναπληρωτές τους και

  • τον Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που επιλέγονται με ομόφωνη απόφαση των μελών των περιπτώσεων α΄ και β΄, η οποία απόφαση λαμβάνεται σε συνεδρίαση, η οποία συγκαλείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πριν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα. Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και έμπειρα σε θέματα εργασιακών σχέσεων ή οικονομίας της εργασίας ή του εργατικού δικαίου.
  • Στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας συμμετέχει ως παρατηρητής και χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τον αναπληρωτή του, κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου με εμπειρία στα εργασιακά θέματα.

 

Συγκρότηση και λειτουργία

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και  ο αναπληρωτής του από τα τακτικά μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ.

Υπ' αριθμ. Δ1/οικ. 7753/2717/12.2.2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για "Συγκρότηση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ." - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 110/17.2.2020

 

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Πρόεδρος   
Θεόδωρος Δεληγιαννάκης Αναπληρωτής Πρόεδρος Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Ε.

 ΜΕΛΗ

 

Ιωάννου Χρήστος 

Τακτικό Μέλος

Εκπρόσωπος ΣΕΒ

Κυριαζής Χάρης  Αναπληρωτής              »

Βέργαδος Νικόλαος

Τακτικό Μέλος

Εκπρόσωπος ΓΣΕΒΕΕ

Κωνσταντίνος Δαμίγος

Αναπληρωτής

              »             

Νικόλαος Μπόνης

Τακτικό Μέλος

Εκπρόσωπος ΕΣΕΕ

Αντώνης Μέγγουλης 

Αναπληρωτής

              »

Γεώργιος Αμβράζης

Τακτικό Μέλος 

Εκπρόσωπος ΣΕΤΕ

Νικόλαος Ζωητός

Αναπληρωτής

              »

Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης Τακτικό μέλος  Εκπρόσωπος ΣΒΕ
Γεώργιος Χατζηγιαννάκης Αναπληρωτής               »

Θεόδωρος Δεληγιαννάκης 

Τακτικό Μέλος

Εκπρόσωπος ΓΣΕΕ

Έλλη Βαρχαλαμά 

Τακτικό Μέλος

Εκπρόσωπος ΓΣΕΕ

Σοφία Καζάκου 

Τακτικό Μέλος

Εκπρόσωπος ΓΣΕΕ

Σοφιάννα Βέργου Τακτικό Μέλος Εκπρόσωπος ΓΣΕΕ

Πεπόνης Εμμανουήλ

Τακτικό Μέλος 

Εκπρόσωπος ΓΣΕΕ

Θεοχάρης Ευθύμιος

Αναπληρωτής

               »

Κωνσταντίνος Αγραπιδάς

Παρατηρητής 
 (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Εκπρόσωπος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Δημήτριος Ουζούνης

Αναπληρωτής

                »

 

Go to top