Οικονομική Υπηρεσία

Έργο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ο.ΜΕ.Δ. είναι:

α) Ο έλεγχος της νομιμότητας, η νομιμοποίηση των διαφόρων οικονομικών πράξεων, καθώς και η λογιστικοποίηση αυτών.

β) Η έγκαιρη εκκαθάριση των προς τρίτους υποχρεώσεων του Οργανισμού.

γ) Η παρακολούθηση και διαχείριση των πόρων του.

δ) Η παρακολούθηση και η εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών φορολογικών και ασφαλιστικών διατάξεων για την τακτοποίηση των υποχρεώσεων του Οργανισμού έναντι της Εφορίας και του Ι.Κ.Α.

ε) Ο καταρτισμός – η διαδικασία έγκρισης και παρακολούθησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε οικονομικής χρήσης.

στ) Ο καταρτισμός του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων των οικονομικών χρήσεων.

ζ) Η μισθοδοσία του προσωπικού – η εκκαθάριση των αμοιβών των Μεσολαβητών, Διαιτητών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και

η) Η χορήγηση, στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης, των αναγκαίων για την εφορία βεβαιώσεων.

Επικοινωνήστε με την Οικονομική Υπηρεσία:

Λογιστήριο: κα Καναπίτσα Αλεξάνδρα 

                
Ώρες λειτουργίας: 10:00 - 17:00

Τηλ.: 210 8814922 (εσωτ. 2602, 2604, 2606)

e-mail: [email protected]

Go to top