Τμήμα Επεξεργασίας Οικονομικών - Μισθολογικών Στοιχείων Συλλογικών Ρυθμίσεων

Στον Οργανισμό λειτουργεί Τμήμα του οποίου η αρμοδιότητα είναι η απεικόνιση σε πίνακες της εξέλιξης των αποδοχών των συλλογικών ρυθμίσεων (βασικός μισθός, πολυετία, επιδόματα). Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι να δοθεί η δυνατότητα στα μέρη που προσέρχονται στον Ο.ΜΕ.Δ. να απεικονίζουν σε συνεργασία με το μεσολαβητή ή το διαιτητή της υπόθεσής τους, τα οικονομικά δεδομένα της συλλογικής τους ρύθμισης σε εύχρηστους, αριθμητικούς πίνακες αποδοχών.

Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, κυρίως στο επίπεδο της μεσολάβησης, να έχουν τα μέρη την απεικόνιση των οικονομικών τους διεκδικήσεων, προκειμένου να αποκτούν ρεαλιστική εκτίμηση των μεγεθών που προτείνουν. Ο τελικός στόχος είναι κάθε συλλογική ρύθμιση να συνοδεύεται και από τους αντίστοιχους πίνακες αποδοχών.

Στους μισθολογικούς πίνακες απεικονίζονται κλαδικές ρυθμίσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ομοιοεπαγγελματικές επίσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, κάποιες επιχειρησιακές και μερικές ΚΥΑ.

Το πρόγραμμα επεξεργασίας και απεικόνισης μισθολογικών στοιχείων καλύπτει σήμερα 176 συλλογικές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα από τους 176 πίνακες αποδοχών, οι 148 απεικονίζουν συλλογικές ρυθμίσεις που έχουν κωδικοποιηθεί από τον Ο.ΜΕ.Δ. και οι υπόλοιπες 28 συλλογικές ρυθμίσεις που δεν έχουν κωδικοποιηθεί έως σήμερα από τον Οργανισμό.

Οι πίνακες που έχουν καταρτισθεί αφορούν όχι μόνο σε συλλογικές ρυθμίσεις των προσφευγόντων στις υπηρεσίες του Ο.ΜΕ.Δ. μερών, αλλά και σε μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων που υπογράφονται εκτός των διαδικασιών αυτού. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα για τη μισθολογική απεικόνιση της ρύθμισής τους μέρη, ανεξαρτήτως εάν έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ο.ΜΕ.Δ. ή όχι, να έχουν πρόσβαση σε αυτούς.

Η πρόσβαση στις οικονομικές πληροφορίες που περιέχονται στους μισθολογικούς πίνακες καθίσταται γρήγορη και εύκολη καθώς συμπεριλαμβάνονται τόσο στην έντυπη έκδοση του έργου της Κωδικοποίησης των συλλογικών ρυθμίσεων όσο και στην ηλεκτρονική του CD-ROM. Επίσης, η δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του Ο.ΜΕ.Δ. συμβάλλει προς την ίδια κατεύθυνση.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Επεξεργασίας Οικονομικών - Μισθολογικών Στοιχείων Συλλογικών Ρυθμίσεων:
 
Ώρες λειτουργίας: 10:00 - 16:00
Τηλ : 210 8814922 (εσωτ. 2424, 2426)

e-mail: [email protected]

Go to top