Κανονισμοί Ο.ΜΕ.Δ. (Υπουργικές Αποφάσεις)

Δημοσιεύθηκαν οι κάτωθι Υπουργικές αποφάσεις:

1)ΥΑ 44743/Δ1.10006/2013 Κανονισμός Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. (ΦΕΚ Β' 3435/31.12.2013)

2)ΥΑ 44745/Δ1.10007/2013 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. (ΦΕΚ Β' 3418/31.12.2013)

3)ΥΑ 44746/Δ1.10008/2013 Κανονισμός Καταστάσεως των Μεσολαβητών και Διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. (ΦΕΚ Β' 3996/31.12.2013)

Go to top