Οι Υπηρεσίες του Ο.ΜΕ.Δ

Αντιμετωπίζετε προβλήματα για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ;
Ο Οργανισμός μας μπορεί να σας βοηθήσει.

Οι υπηρεσίες του Ο.ΜΕ.Δ. παρέχονται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και σε μεμονωμένους εργοδότες σε επίπεδο επιχείρησης που επιθυμούν να απευθυνθούν σε αυτόν.

Μεταξύ των εργοδοτών συγκαταλέγεται και το Ελληνικό Δημόσιο, για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν κάθε σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και στοχεύουν στην διευκόλυνση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για κάθε θέμα που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας, με εξαίρεση τα θέματα κρατικής κοινωνικής ασφάλισης.

Go to top