Η έννοια της Μεσολάβησης, στο πλαίσιο του ΟΜΕΔ

Μεσολάβηση είναι η διεξαγωγή  συλλογικών διαπραγματεύσεων με τη συμβολή Μεσολαβητή και με στόχο τη διευκόλυνση των Μερών για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) (Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1876/1990, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του Ν. 4303/2014). 

Χαρακτηριστικά 

Η Μεσολάβηση εμφανίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Αποτελεί μορφή συλλογικής διαπραγμάτευσης με τη δημιουργική συμβολή του Μεσολαβητή.
 • Κινείται αποκλειστικά με πρωτοβουλία των Μερών, που εκφράζεται είτε από κοινού είτε μονομερώς.
 • Η Μεσολάβηση στηρίζει τη σύγκλιση απόψεων μεταξύ των Μερών, με στόχο την κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας.
 • Όταν τα Μέρη ή ο Μεσολαβητής διαπιστώνουν την αδυναμία κατάρτισης συλλογικής σύμβασης, ο Μεσολαβητής υποβάλλει σ' αυτά τη δική του αιτιολογημένη πρόταση για υπογραφή Σ.Σ.Ε. Στην περίπτωση του δημοσίου διαλόγου ο Μεσολαβητής συντάσσει Έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα της Μεσολάβησης.
 • Η πρόταση του Μεσολαβητή δεν είναι δεσμευτική για τα Μέρη, αλλά μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας ή άλλης συμφωνίας ή να παραπεμφθεί η διαφορά στη Διαιτησία.

Στην πρόταση μεσολάβησης αναφέρονται: i) τα μέρη που θα δεσμεύονται από την προτεινόμενη συλλογική σύμβαση εργασίας και οι εκπρόσωποι αυτών που μετείχαν στη διαδικασία μεσολάβησης, ii) ο τρόπος προσφυγής στη μεσολάβηση, iii) τα θέματα που τέθηκαν σε διαπραγμάτευση στη διαδικασία μεσολάβησης, iv) τα στοιχεία, υπομνήματα κ.λπ. με τα οποία τα μέρη τεκμηρίωσαν τις προτάσεις και αντιπροτάσεις τους, v) τα ζητήματα στα οποία επήλθε συμφωνία, vi) τα ζητήματα στα οποία διατηρήθηκε η διαφωνία και επί των οποίων αιτιολογεί την ουσιαστική κρίση της πρότασής του κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 4303/2014 και vii) ρητή διατύπωση όλων των όρων της προτεινόμενης συλλογικής σύμβασης εργασίας, χωρίς παραπομπές σε άλλες ρυθμίσεις.
 

Το Αντικείμενο της Μεσολάβησης

Αντικείμενο των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο στάδιο της Μεσολάβησης μπορεί να είναι:

Α. Κάθε θέμα που μπορεί να ρυθμιστεί με συλλογική σύμβαση εργασίας όπως :

 • Ζητήματα σχετικά με τη σύναψη, τους όρους λειτουργίας και τη λήξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας (όπως μισθοί , ωράριο, άδειες κ.α.)
 • Ζητήματα σχετικά με την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος στην επιχείρηση κ.α.
 • Ζητήματα σχετικά με την άσκηση της επιχειρηματικής πολιτικής στο μέτρο που επηρεάζει άμεσα τις εργασιακές σχέσεις.
 • Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, εκτός από τα συνταξιοδοτικά θέματα, που ρυθμίζονται με νόμο.
 • Ζητήματα που αφορούν την ερμηνεία των κανονιστικών όρων της σ.σ.ε.
 • Κατάρτιση κανονισμών εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας.
 • Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.
 • Ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους συλλογικής διαπραγμάτευσης, μεσολάβησης και διαιτησίας.
 • Η σ.σ.ε. μπορεί να περιέχει ρήτρα ειρήνης σχετικά με τα ζητήματα που ρυθμίζει.
 • Ζητήματα που αφορούν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας (άρθρο 42 του ν. 3986/2011)
 • Καθορισμός προσωπικού ασφαλείας σε περίπτωση απεργίας (άρθρο 2 του ν. 2224/1994)

Β. Διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου για θέματα που αποτελούν αντικείμενο απεργίας (άρθρο 3 του ν. 2224/1994)

Γ. Κάθε θέμα που μπορεί να ρυθμισθεί με συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου Εργαζομένων και της Επιχείρησης (άρθρο 8 του ν. 2224/1994)

Ηλεκτρονική Αίτηση

Go to top