Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση του έργου που αφορά στην προσαρμογή του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) στις απαιτήσεις του  Γενικού Κανονισμού  Προστασίας  Δεδομένων 679/2016 ΕΚ  (ΓΚΠΔ)»

 

Ο Ο.ΜΕ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την ανωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

 

Το έργο θα αφορά στην προετοιμασία και υποστήριξη του Ο.ΜΕ.Δ. για τη συμμόρφωσή του στις απαιτήσεις  του Γενικού  Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα εξής:

 • Αξιολόγηση συμμόρφωσης του Ο.ΜΕ.Δ., σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων επεξεργασίας, τόσο τα παλαιότερα όσο και τα νέα που εισάγονται με τον Κανονισμό.
 • Αξιολόγηση της νομικής βάσης επί της οποίας ο Οργανισμός επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ενεργώντας ως εκτελών την επεξεργασία.
 • Εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Ο.ΜΕ.Δ. σε σχέση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού
 • Προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών  με σκοπό την απαλοιφή των τυχόν αποκλίσεων και τη συμμόρφωση του Ο.ΜΕ.Δ. με τον Κανονισμό.
 • Έλεγχο για το κατά πόσο έχουν γίνει οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων σε σχέση με το προισχύσαν αλλά και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (γνωστοποιήσεις σχετικά με κάμερες ασφαλείας, υψηλού κινδύνου δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων κλπ.).
 • Αξιολόγηση των υπαρχουσών γνωστοποιήσεων επεξεργασίας στα υποκείμενα των δικαιωμάτων καθώς και της συγκατάθεσης των υποκειμένων (κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού) και νομική συνδρομή για τις απαραίτητες τροποποιήσεις.
 • ‘Έλεγχο και συνδρομή στην τροποποίηση συμβάσεων με τρίτα μέρη τα οποία διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα πελατών/ προμηθευτών/ υπαλλήλων του Οργανισμού προκειμένου να εξεταστεί αν περιλαμβάνουν τους απαραίτητους όρους που διασφαλίζουν την επαρκή προστασία των δεδομένων.
 • Έλεγχος και συνδρομή στην τροποποίηση των Πολιτικών του Οργανισμού σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 • Έλεγχος και τροποποίηση των προτύπων συμβάσεων του Οργανισμού για τον εντοπισμό τυχόν συμβατικών κενών σε σχέση με τις σχετικές ρήτρες προστασίας δεδομένων και την εισαγωγή των απαραίτητων ρητρών προστασίας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου παραβίασης.
 • Κατάρτιση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Εκτίμηση αντίκτυπου για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική και τεχνική ικανότητα στο αντικείμενο του έργου, που αποδεικνύεται :

 • από την ύπαρξη της ειδικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο αντικείμενο του έργου
 • από το στελεχιακό δυναμικό που θα διαθέσει ο υποψήφιος  για την εκτέλεση του έργου (ομάδα έργου)

Για την περάτωση του έργου οι υποψήφιοι θα χρησιμοποιήσουν τη δική τους υποδομή, οργάνωση και συνεργάτες.

            Για την πληρέστερη τεκμηρίωση της πρότασής τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν όλα τα στοιχεία που αφορούν την εταιρική τους παρουσίαση, πλήρη βιογραφικά συνεργατών τους που θα συμμετέχουν στην ομάδα έργου και θα χρησιμοποιηθούν για την περάτωσή του, τους φορείς για τους οποίους έχουν αναλάβει την υλοποίηση παρόμοιων έργων, σχετικές πιστοποιήσεις, κ.λπ.

Οι αιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από κλειστή τεχνική προσφορά και κλειστή οικονομική προσφορά, θα υποβληθούν στα κεντρικά Γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., (Πλατεία Βικτωρίας 7, 104 34 Αθήνα, Γραμματεία Μεσολάβησης και Διαιτησίας, 4ος όροφος, τηλ.: 210 - 88.14.922)

Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις με συστημένη επιστολή.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: μέχρι και την Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Άγγελος Ζησιμόπουλος

Go to top