Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα (Μεσιτών Ασφαλίσεων - Ασφαλιστικών Πρακτορείων) 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.7.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας στις Επιχειρήσεις Μεσιτών Ασφαλίσεων και Ασφαλιστικών Πρακτορείων, που δεν είναι Θυγατρικές Τραπεζών (διετής)

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 75/14.7.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top