Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε (21.9.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού
των Ναυτικών Πρακτορειών και Γραφείων Ταξιδιών όλης της Χώρας (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 125/5.10.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top