Ποιοι μπορεί να προσφύγουν;

Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις για την επίλυση συλλογικών διαφορών.

Από την πλευρά των εργαζομένων :

  • η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο πεδίο ισχύος της επιδιωκόμενης Σ.Σ.Ε. ή συμφωνίας.
  • το συμβούλιο εργαζομένων για τις περιπτώσεις κατάρτισης κανονισμού εργασίας, ελλείψει επιχειρησιακού σωματείου στο χώρο της επιχείρησης.

Από την πλευρά των εργοδοτών :
 

  • μία ή περισσότερες οργανώσεις εργοδοτών ή μεμονωμένη επιχείρηση στο πεδίο ισχύος της επιδιωκόμενης Σ.Σ.Ε. ή συμφωνίας.

Προσοχή! Ο Ο.ΜΕ.Δ. δεν επιλαμβάνεται την επίλυση ατομικών εργατικών διαφορών.

Go to top