Ανακοινώσεις Σ.Σ.Ε και Δ.Α.

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2006 - 2007

Υπεγράφει στις 12 Απριλίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,
β) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας,
γ) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και

δ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, εκ μέρους της εργατικής πλευράς,

η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 2006 - 2007 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 14/13-4-2006)

ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Υπεγράφει στις 16 Μαΐου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και

β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων ,

η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 25/23-5-2006)

ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λ.π. Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Εργων

Υπεγράφει στις 12 Απριλίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και ΕΠΕ,
β) της Πανελλήνια Ενωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΠΕΔΜΕΔΕ),
γ) του Σύνδεσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ),
δ) της Πανελλήνιας Ενωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ),
ε) του Σύνδεσμου ΑΕ και ΕΠΕ, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και

στ) της Ομοσπονδίας Χειριστών, Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, εκ μέρους της εργατικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λ.π. Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Εργων" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 21/4-5-2006)

ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων Αττικής και Νήσων

Υπεγράφη στις 14 Απριλίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών - Περιχώρων,
β) της Ένωσης Συγχρόνων Γενικών Κλινικών Αθηνών,
γ) της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και

δ) του Συνδέσμου Υγειονομικών Υπαλλήλων Αθηνών - Πειριαώς, Αττικής και Νήσων, εκ μέρους της εργατικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων Αττικής και Νήσων" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 20/4-5-2006)

ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας

Υπεγράφει στις 27 Απριλίου, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων Ζυμαρικών, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και

β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαροτεχνιτών εκ μέρους της εργατικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 17/28-4-2006)

ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων

Υπεγράφει στις 20 Μαρτίου, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) του Πανελληνίου Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και

β) του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών, εκ μέρους της εργατικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών - Πειριαώς και Περιχώρων" (Πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 9/24-3-2006

ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής

Υπεγράφει στις 23 Μαρτίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ των:

α) Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Σκυροδέματος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς και
β) Σωματείου Οδηγών και Βοηθών Φορτηγών Αυτοκινήτων Αττικής,
γ) Συνδέσμου Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος εκ μέρους της εργατικής πλευράς,
η νέα Συλλογική Σϋμβαση Εργασίας Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 13/24-3-2006)

ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ)

Υπεγράφει στις 7 Φεβρουαρίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος,
β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΤΑΞΙ και Αγοραίων, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, και
α)Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας εκ μέρους της εργατικής πλευράς,
η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ)» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 5/15-2-2006)

Την ΣΣΕ αυτή συνυπογράφει εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (ΠΟΥΠΑ) που παρεμβαίνει υπέρ των εργαζομένων σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 1876/90.

ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των κινηματογράφων όλης της χώρας

Υπεγράφει στις 8 Μαρτίου 2006 μεταξύ των:

α) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αιθουσαρχών Κινηματογράφου
β) Πανελλήνια Ένωση Αιθουσαρχών Κινηματογράφου, εκ μέρους των εργοδοτικών οργανώσεων και
γ) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Κινηματογράφου - Τηλεόρασης και Συναφών Κλάδων
δ) Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων, εκ μέρους των εργατικών οργανώσεων,
η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κινηματογράφων όλης της χώρας.

 

Σελίδες

Εγγραφή στο Ανακοινώσεις Σ.Σ.Ε και Δ.Α.
Go to top