Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (19.11.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους Ο.Τ.Α. και τα ΝΠΔΔ αυτών

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 131/23.11.2004)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2004

Σ.Σ.Ε. (12.8.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ-ΟΤΑ)

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2004

Σ.Σ.Ε. (23.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ)

Printer-friendly version
Subscribe to Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ)
Go to top