Εστιατορίων (αλυσίδες εστίασης)

Περιγραφή:

Δ.Α. (Α΄ΒΑΘΜΙΑ) 5/2018 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Οργανωμένες Αλυσίδες Εστίασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρμογή της παρούσας έχει ανασταλεί διότι έχει ασκηθεί έφεση ενώπιον της Δευτεροβάθμιας  Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας.

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 6/20.4.2018
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Εστιατορίων (αλυσίδες εστίασης)
Go to top