ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.Δ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.Δ.

 

O Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για πλήρωση θέσεως Διευθυντή/τριας του Ο.ΜΕ.Δ. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.        

Α. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ νομικών ή οικονομικών ή συναφών σπουδών.
  2. Ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο ή Εργασιακές Σχέσεις ή Οικονομία της Εργασίας.
  3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ένα από τα παραπάνω πεδία.
  4. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  5. Επί πλέον εκτιμώμενα προσόντα: Μεταπτυχιακό δίπλωμα, ερευνητική ενασχόληση, εμπειρία στη διοίκηση προσωπικού.

Β. Κατά την επιλογή του/της υποψηφίου/ας θα αποδοθεί σημασία στην εμπειρία ως προς την οργάνωση εργασιακών σχέσεων, τη διοίκηση προσώπων, τη διεξαγωγή συλλογικών διαπραγματεύσεων ή την επίλυση ατομικών διαφορών εργασίας.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν πρόσθετα προσόντα, όπως η ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και σχετικές δημοσιεύσεις, ιδίως σε θέματα εργασιακών σχέσεων, όπως και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Γ. Η επιλογή θα γίνει μετά από πρόταση σχετικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι ή ορισμένοι από αυτούς ενδέχεται να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιλέξει τελικά κανένα από τους υποψηφίους.

Δ. Το ύψος των αποδοχών θα καθορισθεί με συμφωνία, αλλά πάντοτε αναλόγως των προσόντων και της προς κάλυψη διευθυντικής θέσεως.

 

 Υποβολή Αίτησης – Προθεσμία - Δικαιολογητικά

  • Υποβολή αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον Ο.ΜΕ.Δ., ο οποίος εδρεύει επί της Πλατείας Βικτωρίας 7, 104 34 Αθήνα, τηλ.: 210-88.14.922. Οι αιτήσεις μπορεί να αποστέλλονται στο e-mail [email protected] ή ταχυδρομικά, στην ως άνω διεύθυνση  (Υπόψη: Κεντρική Γραμματεία Ο.ΜΕ.Δ., 5ος όροφος).
  • Προθεσμία υποβολής αίτησης: μέχρι την 28 Μαΐου 2021
  • Δικαιολογητικά: Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται: πλήρες βιογραφικό σημείωμα, τίτλοι σπουδών, σχετικές δημοσιεύσεις, στοιχεία που θα αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο ο/η υποψήφιος/α θα κρίνει χρήσιμο για την κρίση του. Όλα τα αντίγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Κώστας Δ. Παπαδημητρίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών

Go to top