ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" 2008

Ε.Σ.Σ.Ε. (τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2224/94)  της επιχείρησης ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"

Έτος: 
2 008
Πράξη Κατάθεσης: 
150/2008
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top