ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε. 2008

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε.

(Ρυθμίσεις για το αποσπασμένο στους φορείς ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΤΑΥΤΕΚΩ προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε.)

Έτος: 
2 008
Πράξη Κατάθεσης: 
140/2008
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top