ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. "ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ" 2009

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. "ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ"

Στη σύμβαση αυτή υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. "ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ" και προέρχοναι από την τ. ΕΒΟ Α.Ε.

Έτος: 
2 009
Πράξη Κατάθεσης: 
6/2009
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top