Προεδρικό Διάταγμα 147 / 1990

Π.Δ. 147/1990 "Ορισμός αριθμού Μεσολαβητών - Διαιτητών"

Άρθρο 1  Αριθμός Μεσολαβητών - Διαιτητών
Άρθρο 2  Επιλογή Μεσολαβητών - Διαιτητών
Άρθρο 3  Σχέση εργασίας Μεσολαβητών - Διαιτητών

Άρθρο 1: Αριθμός μεσολαβητών-διαιτητών

1. Ο ανώτατος αριθμός θέσεων μεσολαβητών αποκλειστικής ή μη απασχόλησης είναι για όλη τη χώρα 50, από τους οποίους 20 μπορεί να είναι και διαιτητές. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας αποφασίζει κατά την κρίση του πόσες από τις παραπάνω θέσεις μεσολαβητών-διαιτητών θα πληρωθούν κατά την πρώτη προκήρυξη καθώς και την τυχόν κατανομή τους κατά γεωγραφική περιφέρεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μπορεί να αποφασίζει την πλήρωση και άλλων θέσεων μεσολαβητών, εφόσον προκύψει ανάγκη, με νεότερη προκήρυξη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού καταρτίζει, κατόπιν επιλογής μεταξύ των υποψηφίων, τον ειδικό κατάλογο των μεσολαβητών και τον ειδικό κατάλογο των διαιτητών. Οι επιλεγέντες ως διαιτητές δύνανται να μετέχουν και στον ειδικό κατάλογο των μεσολαβητών. Αποκλείεται η άσκηση μεσολάβησης και διαιτησίας από το ίδιο πρόσωπο στην ίδια υπόθεση.

Άρθρο 2: Επιλογή μεσολαβητών-διαιτητών

Η επιλογή των μεσολαβητών γίνεται μετά από δημόσια προκήρυξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφασίζει για το περιεχόμενο και τον τόπο δημοσίευσης της προκήρυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μελετά τους φακέλους των υποψηφίων, καλεί όσους εξ αυτών κρίνει ότι έχουν τα προσόντα και επιλέγει τους κατά την κρίση του ικανότερους λαμβάνοντας υπόψη και τα επί πλέον προσόντα που καθορίζει ο κανονισμός για προσλήψεις, κρίσεις και πειθαρχικές ποινές μεσολαβητών και διαιτητών.

Άρθρο 3: Σχέση εργασίας Μεσολαβητών - Διαιτητών

Οι μεσολαβητές - διαιτητές προσλαμβάνονται αφού προηγουμένως υπογράφουν με τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφασίζει για το περιεχόμενο και τους όρους της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

                                                                                           Αθήνα, 12 Απριλίου 1991

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
                                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

                                                                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                                                                                             ΑΡΙΣΤ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ

Go to top