Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (28.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 89/30.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12692/30.8.2004 (ΦΕΚ Β 1385/9.9.2004) Υποχρεωτική από: 30.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top