Προσωπικού Επιχειρήσεων Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (3.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως Εργατοτεχνικού, Βοηθητικού και Υπαλληλικού Προσωπικού, που απασχολείται σε Γραφεία, Εγκαταστάσεις Αποθηκεύσεως Πετρελαιοειδών Προϊόντων και Υγραερίων και σε Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών Επιχειρήσεων της περιφερείας Κέρκυρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κέρκυρας 2/3.12.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top