Χοιροτροφικών επιχειρήσεων 2007

Περιγραφή: 

Δ.Α. 12/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε χοιροτροφικές επιχειρήσεις (Από 1.10.2006)

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 3/5.3.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12412/6.8.2007 (ΦΕΚ Β 1619/17.8.2007) Υποχρεωτική από: 5.3.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top