Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Μεσολαβητών και Διαιτητών Ο.ΜΕ.Δ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Ο.ΜΕ.Δ.

Το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για πλήρωση 14 θέσεων Μεσολαβητών καθώς και 12 θέσεων Διαιτητών μη πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, τριετούς διάρκειας, δυναμένης νΆ ανανεωθεί.

Τα προσόντα, τα ασυμβίβαστα και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται στο άρθρο 17 του Ν. 1876/90, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 3899/2010, στην Υ.Α. 12636/2001 (Κανονισμός Καταστάσεως Μ.-Δ. Ο.ΜΕ.Δ.), καθώς και στην αναλυτική προκήρυξη, που είναι διαθέσιμη μαζί με τα έντυπα αίτησης, υπεύθυνης δήλωσης κ.λπ. στα κεντρικά Γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., (Πλατεία Βικτωρίας 7, 104 34 Αθήνα, Κεντρική Γραμματεία, 5ος όροφος, τηλ.: 210 88.14.922) ή στο παράρτημα του Ο.ΜΕ.Δ. στη Θεσσαλονίκη (Πολυτεχνείου 21, τηλ.: 2310-517 128) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.omed.gr

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις με συστημένη επιστολή.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: μέχρι και την 6η Μαΐου 2011 (ημερομηνία σφραγίδα ταχυδρομείου)

Αθήνα, 4 Απριλίου 2011

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Βικτωρία Δούκα

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Go to top