Το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και οι εξελίξεις στις Ευρωπαϊκές Εργασιακές Σχέσεις. Συνέπειες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Go to top