Επαγγελματική κατάρτιση

Εκτυπώσιμη μορφή

Greece: national committees linking the education system and the labour market

The education ministry has set up three committees to support policymaking, monitor current reforms and improve links between education and the labour market.

Απροσδιόριστο
Εγγραφή στο Επαγγελματική κατάρτιση
Go to top