Προσωπικό ΝΠΙΔ ιδρυμάτων, σωματείων κ.λπ.

Περιγραφή:

Υ.Α. 49524/2362/2008 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το Προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κ.λπ.) (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008) (διετής)

Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Προσωπικό ΝΠΙΔ ιδρυμάτων, σωματείων κ.λπ. 2006

Υ.Α. 12191/2006 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το Προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κ.λπ.) (ΦΕΚ Β 1119/17.8.2006) (διετής)

Προσωπικό ΝΠΙΔ ιδρυμάτων, σωματείων κ.λπ. 2005

Υ.Α. 11498/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας για το Προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κ.λπ.) (ΦΕΚ Β 593/4.5.2005)

Προσωπικό ΝΠΙΔ ιδρυμάτων, σωματείων κ.λπ. 2004

Υ.Α. 12494/2004 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κ.λπ.)
(ΦΕΚ Β 1223/10.8.2004)

Προσωπικό ΝΠΙΔ ιδρυμάτων, σωματείων κ.λπ. 2003

Υ.Α. 14763/2003 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κ.λπ.)
(ΦΕΚ Β 716/5.6.2003)

Σελίδες

Εγγραφή στο Προσωπικό ΝΠΙΔ ιδρυμάτων, σωματείων κ.λπ.
Go to top