Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών

Περιγραφή:

ΔΑ 18/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας, και των απασχολουμένων στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζομένων σε εκκοκκιστήρια βάμβακος όλης της χώρας για το έτος 2009

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 11/9.7.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 26002/2140/24.8.2009 (ΦΕΚ Β 1811/1.9.2009) Υποχρεωτική από: 9.7.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κλωστοϋφαντουργίας 2004

Δ.Α. 26/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών επιχειρήσεων Κλωστοϋφαντουργίας, Εριοβιομηχανίας και Εριοϋφαντουργίας, των απασχολουμένων στα Βαφεία - Τυποβαφεία-Φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών καθώς και των εργαζομένων σε Εκκοκκιστήρια Βάμβακος όλης της χώρας

Κλωστοϋφαντουργίας 2003

Δ.Α. 37/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας, των απασχολουμένων στα βαφεία-τυποβαφεία-φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζομένων σε εκκοκκιστήρια βάμβακος
όλης της χώρας

Κλωστοϋφαντουργίας 2002

Σ.Σ.Ε. (26.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών στις επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας και στα βαφεία-τυποβαφεία-φινιριστήρια αυτών, των εργαζο-μένων στα εκκοκκιστήρια βάμβακος και των εργατών σε επιχειρήσεις εριοϋ-φαντουργίας και εριοβιομηχανίας και στα βαφεία-τυποβαφεία- φινιριστήρια αυτών, όλης της χώρας

Κλωστοϋφαντουργίας 2001

Δ.Α. 33/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών επιχειρήσεων Κλωστοϋφαντουργίας, Εριοβιομηχανίας και Εριοϋφαντουργίας, των απασχολουμένων στα Βαφεία - Τυποβαφεία - Φινιστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζομένων σε Εκκοκκιστήρια Βάμβακος όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών
Go to top