Απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-341/05

ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΚΑΣΕΙ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μια συλλογική δράση του είδους αυτού που λαµβάνει τη µορφή αποκλεισµού εργοταξίων συνιστά περιορισµό της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών η οποία, εν προκειµένω, δεν δικαιολογείται µε βάση τον σκοπό γενικού συµφέροντος της προστασίας των εργαζοµένων.

Για να διαβάζετε το το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε το κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ.

Πηγή: Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Go to top