Πανελλήνιος Σύνδεσμος Κατασκευαστών Δερματίνων Ενδυμάτων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (8.4.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδιού όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 14/14.4.2003)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 14623/15.5.2003 (ΦΕΚ Β 679/30.5.2003) Υποχρεωτική από: 14.4.2003
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Δερματίνων ειδών 2002

Σ.Σ.Ε. (17.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας

Δερματίνων ειδών 2001

Σ.Σ.Ε. (18.6.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριων Γαντοποιίας, Κιβωτοποιίας Δερματίνων Ειδών και Πλαστικών Ενδυμάτων, Δερματίνων Ειδών και Ειδών Ταξιδιού όλης της χώρας

Δερματίνων ειδών 2000

Σ.Σ.Ε. (27.6.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας

Printer-friendly version
Subscribe to Πανελλήνιος Σύνδεσμος Κατασκευαστών Δερματίνων Ενδυμάτων
Go to top