Έκθεση για την εφαρμογή από τα κράτη μέλη της οδηγίας 2003/88/ΕΚ σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

I.Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση εξετάζει την εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών της οδηγίας 2003/88/ΕΚ (στο εξής: «οδηγία» ή «οδηγία για τον χρόνο εργασίας»), όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 της εν λόγω οδηγίας. Επικαιροποιεί την προηγούμενη έκθεση που δημοσιεύτηκε το 2017 1 . H παρούσα έκθεση συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, όπου η Επιτροπή εκθέτει με περισσότερες λεπτομέρειες τα αποτελέσματα της εξέτασής της 2 .

Η παρούσα έκθεση δεν παρέχει εξαντλητικό απολογισμό όλων των εθνικών μέτρων εφαρμογής ούτε προδικάζει τη θέση που ενδέχεται να λάβει η Επιτροπή σε μελλοντικές νομικές διαδικασίες.

Η Επιτροπή επικαιροποίησε επίσης την ερμηνευτική ανακοίνωση 3 που συνοψίζει την εφαρμοστέα νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: «Δικαστήριο» ή «ΔΕΕ»). Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να προσφέρει νομική σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου στα κράτη μέλη και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την εφαρμογή της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας...

Διαβάστε το σύνολο της Έκθεσης:

Κατηγορίες: 
Go to top